Hoppa till innehåll

Vellinges styrdokument

Här hittar kommunens styrdokument samt information om och länkar till våra taxor och avgifter.

I kommunallagen är det bestämt hur en kommun ska fungera. Eftersom det finns flera kommuner i Sverige kan kommunallagen inte vara tillräckligt specifik i alla avseenden. Varje kommunfullmäktige ska därför utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Nedan listas Vellinge kommuns styrande dokument.

Läs mer om kommunallagen på rikdagen.se

Arvodesbestämmelser

Här hittar du reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Vellinge kommun.

Reglementet om ekonomiska förmåner gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, det vill säga ledamöter och ersättare i:

Reglementet om ekonomiska förmåner gäller också för revisorer och revisorsersättare samt de som i övrigt är valda av kommunen och som inte får ersättning för uppdraget på annat sätt.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Reglemente för ekonomiska förmåner, förtroendevalda i Vellinge kommun. (PDF-dokument, 178 kB)
Reglemente om partistöd (PDF-dokument, 29 kB)

Arbetsordning och reglemente

Arbetsordning för kommunfullmäktige (PDF-dokument, 1,8 MB)
Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 234 kB)
Reglemente för kommunstyrelsen (PDF-dokument, 286 kB)
Reglemente för tekniska nämnden (PDF-dokument, 177 kB)
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.pdf (PDF-dokument, 157 kB)
Reglemente för omsorgsnämnden (PDF-dokument, 151 kB)
Reglemente för utbildningsnämnden (PDF-dokument, 148 kB)
Reglemente för valnämnden (PDF-dokument, 141 kB)
Reglemente krisledningsnämnd.pdf (PDF-dokument, 467 kB)
Reglemente för intern kontroll i Vellinge kommun 2019.pdf (PDF-dokument, 542 kB)
Reglemente för revisorerna i Vellinge kommun (PDF-dokument, 153 kB)
Attestreglemente för Vellinge kommun (PDF-dokument, 72 kB)

Delegeringordning

Kommunstyrelsens delegeringsordning antagen 2019-05-28.pdf (PDF-dokument, 1,2 MB)

Delegeringsordning Miljö- och byggnadsnämnden revierade augusti 2020.pdf (PDF-dokument, 273 kB)

Reviderad delegeringsordning omsorgsnämnden 2020-12-08 p144.pdf (PDF-dokument, 986 kB)

Utbildningsnämndens delegeringsordning antagen 2019-01-14.pdf (PDF-dokument, 635 kB)

Myndighetsservicenämndens delegeringsordning rev 2019-12-12.pdf (PDF-dokument, 464 kB)

Lokala föreskrifter

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter
Lokala trafikföreskrifter

Avfallsplan (PDF-dokument, 1 MB)

Avfallsföreskrifter Vellinge 2021-01-01.pdf (PDF-dokument, 915 kB)

Program, planer och strategier

Program för uppföljning av privata utförare 2020-2023.pdf (PDF-dokument, 480 kB)
Digital Agenda 2016-2020 Vellinge kommun (PDF-dokument, 1,2 MB)
IT-strategi 2012–2015  (PDF-dokument, 363 kB)
Bredbandsstrategi (PDF-dokument, 1,4 MB)
Bredbandsstrategi (PDF-dokument, 638 kB)
Energi- och klimatprogram (PDF-dokument, 1,5 MB)
Program för lokala miljömål 2014  (PDF-dokument, 534 kB)
Handlingsplan för integration 2018-2020  (PDF-dokument, 6,3 MB)
Program för energieffektivisering (PDF-dokument, 1,5 MB)
Naturvårdsprogram (PDF-dokument, 9 MB)
Strategi för uppförande av en publik laddinfrastruktur för elfordon i Vellinge kommun 2019-2021.pdf (PDF-dokument, 1,5 MB)
Vattenprogram-2018.pdf (PDF-dokument, 16,3 MB)
Skyfallsplan (PDF-dokument, 1,6 MB)

Politiska planerna 2020-2023

Kommunstyrlesen - politisk plan 2020-2023  (PDF-dokument, 788 kB)
Miljö- och byggnadsnämnden - politisk plan 2020-2023  (PDF-dokument, 1,1 MB)
Omsorgsnämnden - politisk plan 2020-2023  (PDF-dokument, 579 kB)
Tekniska nämnden - politisk plan 2020-2023  (PDF-dokument, 783 kB)
Utbildningsnämnden - politisk plan 2020-2023  (PDF-dokument, 660 kB)

Utvecklingsstrategin

Bostadsförsörjningsprogram 2025 – väx med en procent (PDF-dokument, 19,6 MB)
Centrumutveckling – Konceptutveckling (PDF-dokument, 2 MB)
Lokalresursplan – Rätt lokal med framförhållning (PDF-dokument, 2,1 MB)
Turism- och näringslivsstrategi (PDF-dokument, 1,6 MB)
Ungdomsarbetslöshetsprogram – Nollvision (PDF-dokument, 1,7 MB)

Centrumutveckling – Stadsmiljöprogram (fyra delar)

Centrumutveckling - inledning (PDF-dokument, 2,6 MB)
Falsterbo (PDF-dokument, 22,2 MB)
Höllviken (PDF-dokument, 8,4 MB)
Skanör (PDF-dokument, 6,5 MB)
Vellinge (PDF-dokument, 12,4 MB)

Riktlinjer och policys

Alkohol- och drogpolicy (PDF-dokument, 83 kB)
Upphandlingspolicy (PDF-dokument, 92 kB)

Ägardirektiv och bolagsordningar

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag (PDF-dokument, 156 kB)
Arbetsordning Vellinge koncern AB (PDF-dokument, 1,3 MB)
Ägardirektiv Vellinge koncern AB (PDF-dokument, 78 kB)
Bolagsordning Vellingebostäder AB (PDF-dokument, 623 kB)
Ägardirektiv Vellingebostäder AB (PDF-dokument, 83 kB)
Bolagsordning Vellinge kommunlokal AB (PDF-dokument, 620 kB)
Ägardirektiv Vellinge kommunlokal AB AB (PDF-dokument, 80 kB)
Bolagsordning i Vellinge Stadsnät AB (PDF-dokument, 41 kB)
Ägardirektiv Vellinge Stadsnät AB (PDF-dokument, 100 kB)

Publicerad:
2 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
26 februari, 2020