Hoppa till innehåll

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Vellinge kommun, fastställda av kommunfullmäktige den 31 augusti 2005.

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20-21 §§ miljöbalken meddelar kommunfullmäktige följande föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

1 § Inledande bestämmelser

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

2 § Avloppsanordning och annan toalett än WC

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden för

1. att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas
2. att ansluta vattentoalett till befintlig enskild avloppsanläggning.

Enligt dessa lokala föreskrifter krävs dessutom tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden för

3. att inrätta annan avloppsanordning än som anges punkterna 1-2, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten

4. att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett eller torrklosett.

3 § Djurhållning

Det krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden för att, inom område med detaljplan, hålla

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur,
  3. orm.

4 § Tomgångskörning

En förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en (1) minut. Detta gäller inte:

  1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
  2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.

Obs! Polisen ansvarar för tillsynen.

5 § Spridning av gödsel

Det krävs anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden för att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom 300 meter från område med detaljplan. Detta gäller även brunnen gödsel.

Anmälan fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen av orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken.
Utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79 / 2005:2) om miljöhänsyn i jordbruket [fr.o.m. 1 januari 2006: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring] gäller följande:

  1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minsta risk.
  2. Nedmyllning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.

6 § Anläggande av gödselstad eller annat upplag

Den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan ska anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden.

7 § Skydd för ytvattentäkter och grundvattentäkter

Den som avser att anordna ett upplag, som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra miljöfarliga produkter ska anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden, innan upplaget tas i bruk. Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om vattenskyddsområde.

8 § Eldning

Eldning med ved ska ske under god lufttillförsel; pyreldning får ej förekomma. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande är förbjuden.

Anm. med ved avses även briketter och flis, dock ej bränslepellets om de eldas i en anläggning avsedd för pellets.

9 § Eldning av trädgårdsavfall

Inom område med detaljplan är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall endast tillåten under tiden 1 november - 31 mars.

Eldning av torrt trädgårdsavfall, som inte kan utnyttjas för kompostering, får ske bara om det inte innebär olägenhet för människors hälsa.

10 § Bränning av halm

Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom kommunen.

11 § Camping

Camping är endast tillåten på Ljungens campingplats.

Anm. med camping avses även tillfällig tält- och husvagnsuppställning och liknande (mer än 1 dygn), om denna syftar till att erbjuda boendeliknande förhållanden.

12 § Ansökan och anmälan

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall en ansökan eller anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen, vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

13 § Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff och förverkande vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap. miljöbalken.

14 § Dispens

Miljö- och Byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

15 § Avgifter

Miljö- och Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 november 2005. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Senast uppdaterad:
16 september 2020 15:39