Hoppa till innehåll

Så styrs Vellinge

Vellinge kommun styrs genom kommunfullmäktige, där de förtroendevalda politikerna har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Du är alltid välkommen att besöka kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunens riksdag. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse och övriga nämnder och bestämmer vilka frågor de ska arbeta med.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som exempelvis;

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och du är alltid välkommen att närvara. Aktuella datum för fullmäktiges sammanträden får du på sidan Kallelser, protokoll och motioner.

Kommunfullmäktige i Vellinge består av 51 ledamöter (med 27 ersättare). Mandatfördelningen efter 2018 års val ser ut så här:

Moderata Samlingspartiet: 22
Liberalerna: 9
Sverigedemokraterna: 8
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna: 4
Centerpartiet: 3
Kristdemokraterna: 3
Miljöpartiet de gröna: 2

Vellinge kommun styrs av Moderaterna i egen majoritet.

Kommunstyrelsen

Om kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag så kan kommunstyrelsen liknas vid dess regering. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens samtliga verksamhetsområden samt ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram förslag till budget. Kommunstyrelsen förbereder också ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter (13 ersättare). Mandatfördelningen efter valet 2018 ser ut så här:

Moderaterna: 7
Liberalerna: 1
Socialdemokraterna: 1
Centerpartiet: 1
Miljöpartiet: 1
Sverigedemokraterna: 2

Utskott och beredningar

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott, som beslutar i vissa ärenden (på delegation från kommunstyrelsen) samt förbereder ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunalråd

Vellinge kommun har ett kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler. Kommunalrådet är förtroendevald och får arvode av kommunen på heltid.

Nämnder

Rätten att besluta i en del frågor kan lämnas över till nämnder. Nämnderna är specialiserade inom olika områden och ärenden behandlas ofta i någon av nämnderna innan de kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för ett mindre verksamhetsområde vilket gör att de kan specialisera sig och gå mer på djupet i frågorna. Ledamöterna i de olika nämnderna väljs av kommunfullmäktige. I Vellinge kommun finns fem nämnder

Tekniska nämnden

Tekniska ser bland annat till så att du har vatten i kranen, att dina sopor blir omhändertagna, att kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser fungerar och är säkra att vistas på och att de allmänna platserna har belysning.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämden svarar för tillståndsprövning och tillsyn inom bland annat följande områden: bygg, bostadsanpassning, tobak, alkohol, miljö och hälsoskydd.

Omsorgsnämnden

Ansvarar för frågor gällande vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg.

Utbildningsnämnden

Ansvarar för frågor gällande utbildning och barnomsorg; förskola, grundskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Valnämnden

Ansvarar för frågor gällande allmänna val; riksdagsval, kommunala val, landstingsval och val till Europaparlamentet Valnämnden administrerar och organiserar, förutom de allmänna valen, även eventuella folkomröstningar.

På sidan Kallelser och protokoll kan du ta del av nämndernas kallelser och protokoll.

Kommunala bolag

En del av Vellinge kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform i stället för i form av nämnder. På sidan Våra bolag hittar du våra bolag listade och information om deras verksamhet.

Förvaltning

Förvaltningsorganisationen består av en sammanhållen central förvaltning med en stab och fem avdelningar. Inom staben och avdelningarna finns tjänstemän som förbereder ärenden, verkställer beslut och bedriver verksamheten inom olika ansvarsområden.

Avdelningarnas arbete leds av en kommundirektör, som samordnar och leder kommunförvaltningen med dess olika verksamheter och stabsfunktioner. Kommundirektör i Vellinge är Charlotte Unosson.

Senast uppdaterad:
1 maj 2019 22:12