Hoppa till innehåll

Våra bolag

En del av Vellinge kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform istället för i nämnder.

När en kommun äger ett bolag ska den enligt kommunallagen ha inflytande och kontroll över bolagets verksamhet och det ska alltid finnas ett kommunalt ändamål med bolaget.

Kommunens bolag ska vara till nytta för kommunens medborgare genom att exempelvis bidra till utveckling av samhället och att hjälpa till att förverkliga kommunala mål. Även om bolagens viktigaste uppgift inte är att ge vinst så ska de ha en balanserad ekonomisk utveckling, både på kort och lång sikt.

De kommunala bolagen styrs av ägardirektiv, som beskriver uppdrag, mål och inriktning för respektive bolag. Dessutom finns ett gemensamt ägardirektiv, som gäller alla kommunala bolag.

Våra kommunala bolag
Vellinge kommun har fyra kommunalt ägda bolag:

Samtliga ägardirektiven för våra kommunala bolag finner du under relaterade dokument längst ner på sidan.

Vellinge Koncern AB

Vellinge Koncern AB är det övergripande bolaget där de övriga bolagen ingår. Bolaget bedriver, genom sina dotterbolag, förvaltning av fastigheter med bostäder och lokaler. Kommunen äger sina bolag indirekt genom Vellinge Koncern AB, som tillsammans med dotterbolagen bildar en bolagskoncern.

VD i Vellinge Koncern AB är Åke Grönvall.
Styrelsen består av ordförande Carina Wutzler (M), vice ordförande Martin von Gertten (M) samt Gustav Schyllert (M), Henrik Thorsell (L) och Kristian Svensson (SD).

Vellingebostäder

Vellingebostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag och kommunens största fastighetsägare av både bostäder och affärslokaler.

Bolagets syfte är att bidra till bostadsförsörjningen, underlätta för ett gott näringslivsklimat och främja ett levande och attraktivt centrum i Vellinge kommun.

Alla Vellingebostäders lediga lägenheter förmedlas genom Boplats Syd.

VD i Vellingebostäder AB är Christer Tedestål.
Styrelsen består av ordförande Karin Lönnergård Grevendahl (M), vice ordförande Nils-Ola Roth (M) samt Anders Hansson (M), Marie-Louise Bergman (M), Henrik Thorsell (L), Rolf Erichs (C) och Karl-Johan Persson (SD).

Läs mer på Vellingebostäders hemsida

Vellinge kommunlokal AB

Vellinge kommunlokal AB äger och förvaltar vårdboenden, industrilokaler och andra kommersiella lokaler.

Bolagets syfte är att tillhandahålla och förvalta lokaler för välfärdstjänster och trygghetsboende i Vellinge kommun.

VD för Vellinge kommunlokal AB är Börje Fennhagen.
Styrelsen består av ordförande Carina Wutzler (M), vice ordförande Marie-Louise Bergman (M) samt Per-Ola Stjernqvist (M), Synnöve Frick (M), Henrik Thorsell (L), Magdalena Nour (C) och Jan Lexryd (SD).

Vellinge stadsnät AB

Vellinge stadsnät AB är kommunens bolag för utbyggnad av fibernät för elektronisk kommunikation.

Bolagets ändamål är att uppfylla de nationella, regionala och lokala målen för bredband till hushåll, näringsidkare och kommunal verksamhet och därmed bidra till attraktivitet, service samt samhällsutveckling.

VD för bolaget är Rolf Hjertesson VD
Styrelsen består av ordförande Peter Jungbeck (M), vice ordförande Bob Ericsson (M) samt Hans Cedergren (M), Lars Renhed (M), Henrik Thorsell (L), Bertil Wilén (L) och Deniz Eryilmaz (-).

Läs mer på Vellinge stadsnäts hemsida

Bolag där Vellinge är delägare

Sysav AB

Vellinge kommun är tillsammans med 13 andra sydskånska kommuner delägare i Sysav; Sydskånes avfallsaktiebolag. Vellinge kommun äger 4,02 % av aktierna i Sysav.

Sysavs uppgift är tillgodose kommunens behov av återvinning, avfallsbehandling och deponering, enligt ett gemensamt samarbetsavtal mellan ägarna. Sysav driver bland annat avfallskraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och elkraft ur brännbart avfall, avfallsanläggningar och återvinningscentraler.

Vellinge kommuns representant i Sysavs styrelse är Göran Holm (M).

Läs mer på Sysavs hemsida

Sydvatten AB

Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i västra Skåne. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning. Vellinge kommun äger 3,93 % av aktierna i Sydvatten.

Vellinge kommuns representant i Sydvattens styrelse är Martin von Gertten (M).

Läs mer på Sydvattens hemsida

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 12:16