Hoppa till innehåll

Lokala trafikföreskrifter

Som trafikant är du skyldig att ta reda på vad som gäller i varje kommun där du vistas.

Lokala trafikföreskrifter

De allmänna lokala trafikföreskrifterna gäller från 1 april 2009.

§ 1  På gata eller väg där busshållplats är anordnad på sträcka som omfattas av förbud att stanna eller parkera fordon, får fordon i linjetrafik stannas för av- eller påstigning.

§ 2  På särskilt anordnade vändplatser får fordon inte parkeras i de fall detta är utmärkt med vägmärke.

§ 3  Inom Vellinge tätort får tung lastbil, traktor, motorredskap eller frikopplat släpfordon inte parkeras på väg eller gata som inte är enskild. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 22.00 och klockan 06.00. Förbuden gäller inte där parkering av sådana fordon är tillåten enligt föreskrift och vägmärke.

Tung trafik hänvisas till:

§ 4 Person som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad är befriad från att erlägga avgift på väg, gata eller parkeringsplats som inte är enskild. Tillståndet ska vara väl synligt och läsbart utifrån.

De allmänna trafikföreskrifterna från 1980-11-13 Tn § 39 och 1984-05-03 Tn § 25 upphör att gälla då de nya trafikföreskrifterna börjar gälla.

Svensk trafikföreskriftssamling

På Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram de trafikföreskrifter som gäller för Vellinge kommun.

https://www.transportstyrelsen.se/

Målet med trafiksäkerhetsprogrammet är att minska singelolyckor med fotgängare och cyklister, minska körhastighet, öka bältesanvändning, minska ratt- och drogfylleriolyckor samt skadade i mopedolyckor.

Senast uppdaterad:
30 januari 2023 10:36