Hoppa till innehåll

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De hjälper till att skapa ordning på offentliga platser och ser till att människors hälsa eller egendom inte kommer till skada.

Ordningsföreskrifterna innehåller bestämmelser kring bland annat affischering, alkoholförtäring, hundar och fyrverkerier. Polisen övervakar att föreskrifterna följs. Den som bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de lokala ordningsföreskrifter som gäller i Vellinge.

Vellinges lokala ordningsföreskrifter reviderades under 2017. Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2017 att nedanstående föreskrifter ska gälla i Vellinge kommun.

Vellinges lokala ordningsföreskrifter trädde i kraft den 1 januari 2018.

Polisens tillstånd krävs

För några av våra ordningsföreskrifter krävs det ett tillstånd från polisen. Nedan listas de föreskrifter som kräver tillstånd.

I vissa fall ges kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet före polisen tar ett beslut, dessa punkter är:
6. Störande buller
9. Affischering (endast första stycket)
10. Högtalarutsändning
11. Insamling av pengar

Tillstånd av polisen krävs även för punkterna 4, 7 och 13.
4. Lastning av varor
7. Containrar
13. Ambulerande försäljning på badstrand

För punkt 5. Schaktning, grävning krävs tillstånd av markägaren.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1. Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Vellinge kommun ska upprätthållas.

Läs ordningslagen hos riksdagen.se

2. Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens separata föreskrifter om torghandel.

3. Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

a) anläggningar för lek, idrott och friluftsliv
b) badplatser
c) begravningsplatser/kyrkogårdar

Beträffande b) gäller följande: Med badplats avses följande strandavsnitt med tillhörande sandklitter vilka även markerats på karta i Bilaga A som du hittar under Relaterade dokument längst ner på sidan.

- västra sidan av norra reveln i Skanör
- stranden söder om Skanörs hamn och ner till Ule Nabbe
- avsnittet från Ule Nabbe till vattenskidklubben i Kämpinge med undantag för Falsterbokanalen där badförbud råder, samt med undantag för särskilt anordnade badbryggor vid södra pirarmarna där bad får förekomma
- stranden vid Öresund från Falsterbokanalen och österut till före detta "Hanssons brygga".

I begreppet badstrand ingår vattenområdet ut till 1,8 meters djup.

Observera att beträdnadsförbud gäller under viss tid vid norra spetsen av norra reveln i Skanör och vid Ängsnäset, strandavsnittet mellan Falsterbo och Ljungskogen, i enlighet med föreskrifter för naturreservaten Flommen respektive Skanörs Ljung.

Lastning av varor m.m.

4. Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar och gångbanor blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.

5. Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

6. Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

7. Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som ska ställas upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer. I förekommande fall ska reflexer och påkörningsskydd finnas.

Markiser, flaggor, skyltar och vegetation

8. Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre frihöjd än 2,5 meter eller över en körbana på lägre frihöjd än 4,6 meter.

Träd och annan växtlighet som är lägre än 2,5 meter får inte skjuta ut över gångbana eller allmän grönyta. Motsvarande mått för cykelväg är 3,2 meter och för körbana 4,6 meter.

Affischering

9. Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana väggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Placering av "gatupratare"/vippställ för annonser eller liknande kräver tillstånd på offentlig plats.

Affischering på träd är förbjudet.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

10. Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

11. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i relaterade dokument nedan.

Förtäring av alkohol

12. Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden, vilka även markerats på karta i Bilaga B som du hittar under Relaterade dokument längst ner på sidan:

- Stortorget Vellinge Centrum
- Området runt kommunhuset i Vellinge, Vanningen och Sundsgymnasiet, begränsat av Falsterbovägen - Norrevångsgatan - Ängavägen - E6:an.
- Bäckatorget i Skanör
- Torget i Höllviken, begränsat av Falsterbovägen - N Lillvägen - Videholms Allé, servicecentra Postgården och Postiljonen

Ambulerande försäljning

13. För ambulerande försäljning på badstränder krävs tillstånd.

Med ambulerande försäljning avses sådan försäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Eldning/Grillning

14. All eldning på stränderna är förbjuden. Grillning får endast ske under ordnade former på medhavd grill, och det får aldrig ske direkt på marken.

Under perioden 1 juni – 31 augusti får grillning på badplatser inte ske mellan klockan 10.00 -16.00

Camping

15. Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats i 3 §, såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Vellinge kommun eller annan markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där.

Badförbud

16. Bad är förbjudet inom hamnområdet i Skanör, i närheten av markerade kablar samt i Falsterbokanalen med undantag för särskilt anordnade badbryggor vid kanalens södra pirarmar där bad får förekomma.

Hundar

17. Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i punkterna 18 och 19. Det som sägs i dessa punkter gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhundar samt hundar i tjänst (polis och tull).

18. Hundar får inte vistas på badplatser under tiden 15/5-31/8 mellan klockan 08.00 och 20.00.

Dock upplåtes stranden vid Skanörs hamn, ett område från pirarmen och 150 meter norrut, till hundbadplats året om, se Bilaga C under Relaterade dokument längst ner på sidan. Observera att koppeltvång råder mellan 1 mars och 31 oktober, enligt föreskrifterna för Flommens naturreservat.

19. Förorening efter hundar ska plockas upp på områden med tydlig tätortsprägel såsom lekplatser, gångbanor, gator, torg och grönområden, samt inom anläggningar för idrott, motionsspår och badstränder.

Skjutning med luftvapen m.m.

20. Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och laservapen får inte användas på offentliga platser.

Ridning

21. Under tiden 15/5-31/8 är det förbjudet att rida på badplatser.

Ridning får ske på stranden (ej på klitter) mellan Lillhagens ridklubb och Boltensterns brygga under tiden 15/5-31/8 mellan klockan 20.00 och 08.00. Se kartan i Bilaga A som du hittar under Relaterade dokument längst ner på sidan.

Avgift för att använda offentlig plats

22. För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Adressnummerskyltar

23. Varje fastighet som tilldelats adressnummer ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Sådan skylt ska av fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren sättas upp på lämplig plats och höjd vid fastighetens ingång eller infart, ha tydliga siffror och vara väl synlig från den offentliga plats som adressen avser.

Finns från en byggnad två eller flera in- eller uppgångar till lägenheter i huset ska vidare de olika in- eller uppgångarna markeras med skilda nummer eller beteckningar av annat lämpligt slag på sådant sätt att de är tydligt synliga.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

24. Det är förbjudet att utan tillstånd använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område i hela kommunen. Undantag är klockan 23.00 den 31 december till klockan 01.00 den 1 januari.

Inom 200 m från följande vård- och omsorgsboenden gäller förbudet under hela året, alltså även mellan klockan 23.00 den 31 december och klockan 01.00 den 1 januari som även markerats på karta Bilaga E.

- Aspen
- Omtankens hus
- Månstorps ängar
- Postiljonen
- S:t Knut
- Attendo Mejerigatan äldreboende

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

25. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av punkterna 4-8, 9 första stycket, 10, 11 första stycket, 12, 13 första stycket, 14-15, 18-21 och 23-24 kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Lokala ordningsföreskrifter har funnits i Vellinge kommun sedan den 1 maj 1996.

Senast uppdaterad:
1 maj 2019 21:12