Hoppa till innehåll

Kognitiv svikt och demenssjukdom

På denna sida finns samlad information om stöd och insatser i Vellinge kommun till personer med kognitiv svikt/demenssjukdom och dess anhöriga. Genom att klicka på de olika länkarna finner du mer information.

Son som talar till sin ledsne äldre pappa i soffa.jpg

Tidig upptäckt

Syftet med Tidig upptäckt är att skapa en sammanhållen vårdkedja och en jämlik demensvård i kommunen. Tidig upptäckt ska underlätta för personal som arbetar inom vård och omsorg att känna till och uppmärksamma avvikande beteende eller signaler.

För att sprida information om kognitiv svikt och demenssjukdom har det tagits fram en informationsbroschyr samt material till personal.

Tidig-upptäckt-broschyr-2021.pdf (PDF-dokument, 464 kB)

Kognitiv rond

Kognitiv rond är en samverkan mellan vårdcentral, kommunen och utförare av vård- och omsorg. Resultatet är ett multiprofessionellt demensteam som består av läkare, specialistsjuksköterskor, ansvarig personal för äldremottagning och minnesmottagning, Silviasyster och biståndshandläggare. Syftet är att påskynda upptäckten av en eventuell demenssjukdom, för att kunna erbjuda hjälp och stöd i ett tidigare skede.

Efter samtycke från personen det berör, arbetar demensteamet med utredning, diagnossättning och behandling. Teamet ser även över behov av insatser och gör fortlöpande uppföljning. Exempel på åtgärder som kan ges är ordination av symtomlindrande demensläkemedel, tillgång till insatser från kommunen och utprovning av hjälpmedel.

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom, Vellingemodellen 1.pdf (PDF-dokument, 7,1 MB)

Insatser enligt LSS

Personer som är 66 år eller yngre kan ha rätt till insatser enligt LSS i form av särskilt stöd och särskild service som finns angivna i lagtexten.

Avlösarservice och ledsagarservice — Vellinge kommun

Daglig verksamhet — Vellinge kommun

61866207-walking-park-and-and-woman-with-elderly-mother-for.jpg

Rehabiliterande och aktivitetsstödjande insatser

Det finns många typer av hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Vissa enklare hjälpmedel behöver inte förskrivning eller medicinsk kompetens utan finns att köpa i butik. Men ibland behöver du kontakta hemsjukvården och få hjälp av legitimerad personal.

Välfärdsteknik

Vissa insatser kan ges via digital teknik som bland annat syftar till att erbjuda ökad trygghet, delaktighet eller självständighet

Tandvård

Vid vissa sjukdomstillstånd, sjukdomar och funktionsnedsättningar, och vid ett stort och bestående omsorgsbehov erbjuds nödvändig tandvård via Region Skånes tandvårdsstöd.

Insatser enligt HSL

Om du på grund av kognitiv svikt/demenssjukdom inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till sjukvård och rehabilitering i ditt hem under en kortare eller längre period.

Särskilda perspektiv och viktiga områden

Inom ramen för det standardiserade insatsförloppet vid demenssjukdom är det viktigt att tänka på om det finns särskilda perspektiv att ta hänsyn till.

Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom är en modell till en mer jämlik vård och omsorg, som tydliggör vilka insatser som ska erbjudas en person med demenssjukdom under hela sjukdomsförloppet. Grunden för vård och omsorg för en person med demenssjukdom är ett personcentrerat förhållningssätt.

Skanörs ljung - original (389951)bs.jpg

Senast uppdaterad:
10 april 2024 15:39