Hoppa till innehåll

Avgifter inom vård och omsorg

Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader.

Självservice

Du betalar per automatik högsta avgift enligt gällande taxa för dina insatser, dock högst maxtaxa.

Du kan välja att lämna in dina inkomstuppgifter samt boendeform om du vill att vi beräknar din avgift. Avgiften fastställs då utifrån din inkomst. Uppgifter om skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och övriga inkomstupplysningar lämnar du själv via "Inkomstförfrågan vård och omsorg".

Du kan antingen skriva ut blanketten och skicka in den till kommunen med post eller fylla i inkomstförfrågan via vår e-tjänst. Både blanketten och e-tjänsten hittar du under självservice längre upp på sidan.

För makar läggs inkomsterna samman och delas på två.

Uppgifterna ska lämnas in i samband med att insatsen påbörjats och därefter en gång per år. Din inkomstberäknade avgift gäller from den månad som uppgifterna är kommunen tillhanda.

Tänk på att du själv är skyldig att meddela löpande förändringar som kan påverka avgiftens storlek.

Avgifterna indexhöjs årligen.

Vid frågor kan du kontakta Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Maxtaxan är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, personlig omvårdnad, dagverksamhet, hemsjukvård och utprovning av hjälpmedel.
Förbehållsbeloppet är det belopp du har rätt att behålla för dina levnadsomkostnader innan kommunen får ta ut avgift.
På sidan om Maxtaxa och förbehållsbelopp kan du läsa mer om hur dessa fastställs.

Maxtaxa och förbehållsbelopp

Här hittar du mer information

Detta räknas som inkomst

Som inkomst räknas den skattepliktiga inkomsten de närmaste tolv månaderna:

 • pension (garantipension, tilläggspension, änkepension, äldreförsörjningsstöd, privat pensionsförsäkring)
 • regelbundna bidrag från stiftelser och fonder
 • livränta
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (a-kassa)
 • sjukersättning
 • överskott av näringsverksamhet
 • ersättning från utlandet, till exempel utländsk pension
 • inkomst av arbete
 • inkomst av kapital (ränta etc.) året innan, dock inte realisationsvinst/förlust

Följande icke skattepliktiga inkomster räknas också:

 • studiemedel i form av studiebidrag
 • skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000kr/månad
 • ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som inträffat före år 1991
 • barnbidrag
 • försörjningsbidrag
 • hemvårdsbidrag och hemsjukvårdsbidrag som utbetalas av kommun eller landsting till vårdbehövande
 • underhållsbidrag
 • ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkring
 • andra försäkringsersättningar som betalas ut på grund av försäkring som tecknats utanför tjänst
 • bostadstillägg för pensionärer (BTP)

Förmögenhet i sig påverkar inte avgiftens storlek.

Minimibelopp

För att alla ska kunna ha en minsta summa att leva på när avgifterna är betalda finns ett minimibelopp reglerat i lagen. Beloppet räknas om varje år utifrån förändring i prisbasbeloppet.

Beloppet ska täcka normala levnadsomkostnader enligt nedan:

 • livsmedel, kläder och skor
 • fritid, hygien
 • tidning, telefon och TV-avgift
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler och husgeråd
 • läkemedel
Senast uppdaterad:
30 januari 2024 13:27