Hoppa till innehåll

Maxtaxa och förbehållsbelopp

Maxtaxa och förbehållsbelopp finns för att du ska ha rätt att behålla en summa för dina levnadsomkostnader innan kommunen får ta ut avgift.

Maxtaxan är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, personlig omvårdnad, dagverksamhet, hemsjukvård och utprovning av hjälpmedel.
Förbehållsbeloppet är det belopp du har rätt att behålla för dina levnadsomkostnader innan kommunen får ta ut avgift.

Maxtaxa

Maxtaxan beräknas årligen utifrån prisbasbeloppet. År 2024 är maxtaxan 2 575 kronor per månad. Samma belopp gäller för ensamstående som för vardera make/maka eller sambo.

Boendekostnad och råvarukostnad för mat på särskilt boende med bemanning dygnet runt räknas inte som en avgift inom maxtaxan.
Avgiften kan bli lägre än 2 575 kronor per månad om dina inkomster inte räcker till.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består av din faktiska boendekostnad samt ett minimibelopp för personliga utgifter.

Faktisk boendekostnad

Den faktiska bostadskostnaden fastställs

Dubbelt bo

Vid flytt till särskilt boende kan nedsättning av din avgift för service/omvårdnad beviljas om du får dubbel boendekostnad. Nedsättningen kan beviljas upp till tre månader om kriterierna om att vara ensamstående, inneha bostadstillägg samt tidigare hyreslägenhet vara uppsagd är uppfyllda.

Minimibelopp

Minimibeloppet är uppdelat i ett schablonbelopp för normala levnadskostnader och ett individuellt belopp för kostnader utöver normala levnadskostnader. Den individuella delen av förbehållsbeloppet är behovsprövad. De särskilda omständigheter som gör att du har behov av ytterligare medel kan vara kostnader för god man eller kostnad för försörjningsplikt av barn.

Här ser du vad som gäller för olika minimibelopp.

Senast uppdaterad:
30 mars 2023 09:17