Hoppa till innehåll

Hushållsstruktur

I Vellinge kommun är den vanligaste storleken på hushåll två personer. Andelen skilsmässor är något lägre än i länet totalt och äktenskapen varar ungefär två år längre.

Hushållsstruktur

Den vanligaste storleken på hushåll i Vellinge kommun år 2019 var två personer, vilket utgjorde cirka 33 procent av hushållen. Det var en något högre andel än såväl Stor-Malmö som Skåne län totalt, där 29 respektive 30 procent av hushållen utgjordes av två personer.

Ensamhushåll, det vill säga hushåll med en person, var den näst vanligaste storleken på hushåll i kommunen och utgjorde 26 procent år 2019. Det var en betydligt lägre andel än både Stor-Malmö och Skåne län totalt, där andelen uppgick till 39 procent.

Som framgår av diagrammet finns det i Vellinge kommun en större andel flerpersonshushåll, vilket är naturligt då kommunen har ett stort antal småhus.

Bildtext: Andel hushåll fördelat på hushållsstorlek år 2019

imageo33x.png

Hushållstyp

Den vanligaste hushållstypen i kommunen var ”sammanboende med barn 0–24 år” (31 %). Därefter följer hushållstypen ”sammanboende utan barn” (29 %). Båda dessa hushållstyper är betydligt vanligare i Vellinge kommun jämfört med Stor-Malmö och Skåne län..

Att kommunen utmärker sig med en hög andel sammanboende och låg andel ensamstående utan barn, återspeglar bostadsbeståndet och den höga andelen småhus.

Antalet bostäder i flerbostadshus är även generellt sett något högre än genomsnittet för länet. Med flerbostadshus menas en byggnad med flera bostäder under samma tak, exempelvis hyres- eller bostadsrätter. Av bostäderna i flerbostadshus är 41 procent större än 80 kvadratmeter, där motsvarande andel för Skåne län är 26 procent (enligt 2018 års uppgifter).

Bildtext: Andel hushåll fördelat på hushållstyp år 2017

imagebk669.png

Separationer

I diagrammet visas antal skilsmässor per 1000 invånare i Vellinge kommun, jämfört med Stor-Malmö och Skåne län totalt.

Under åren 2000–2019 låg Vellinge på en lägre skilsmässofrekvens, förutom år 2004 och 2015 då antalet skilsmässorna låg på samma nivå som i Skåne län som helhet. Den lägsta skilsmässofrekvensen observerades år 2009 med 1,3 skilsmässor per 1000 invånare och den högsta observerades år 2013 då antalet uppgick till 2,9 per 1000 invånare. År 2019 skedde 78 skilsmässor i Vellinge kommun vilket motsvarar 2,1 per 1000 invånare. Det kan jämföras med 2,7 i Stor-Malmö och 2,6 i länet som helhet.

Bildtext: Antal skilsmässor per 1000 invånare, år 2000–2019

Antal/1000 invånare

imagehyyks.png

Äktenskapets genomsnittliga längd vid skilsmässa var under perioden 2000–2018 ca 14 år i Vellinge kommun. Det är ungefär 2 år längre än i länet totalt. Under 2019 sjönk dock varaktighetern till 12,3 år, den lägsta observerade siffran under perioden.

Slutsatsen blir att jämför man Vellinge kommun med länet totalt så är antalet skilsmässor i förhållande till befolkningens storlek lägre och äktenskapen varar något längre.

Bildtext: Äktenskapets medelvaraktighet i år vid skilsmässa, år 2000–2017

Årimagena8u.png

Publicerad:
10 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
3 juni, 2020