Hoppa till innehåll

Befolkningsprognos 2020-2029

Invånarantalet i Vellinge kommun förväntas öka under de kommande 10 åren, främst till följd av stor inflyttning. Detta beror i sin tur på ett ökat bostadsbyggande i kommunen. Prognosen visar att det vid utgången av år 2029 kommer att bo ca 42 700 personer i Vellinge kommun, vilket motsvarar en årlig ökning på omkring 1,5 procent.

Folkökning

Befolkningen antas fortsätta öka under hela prognosperioden, till följd av att det byggs ett stort antal bostäder. Kommunen har omfattande bostadsbyggnadsplaner och flertalet bostäder väntas bli färdigställda inom de närmsta åren. Inflyttningen beräknas därför vara den största orsaken till folkökningen under hela prognosperioden.

Barnafödandet väntas öka under perioden och bidrar också till kommunens befolkningstillväxt. Under prognosperioden kommer de stora barnkullarna födda i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet in i åldrar där barnafödandet är högt. Samtidigt kommer 40-talisterna upp i åldrar då dödligheten är hög och antalet avlidna väntas öka.

Folkökning i Vellinge kommun, observerat åren 1970‑2019 och prognos för åren 2020–2029

image8tk19.png

Folkmängd

Antal invånare i kommunen var 36 628 personer vid slutet av år 2019. Prognosen visar på följande utveckling:

År Antal invånare
2021 37 363
2024 39 035
2028 42 095

Folkmängd i Vellinge kommun, observerat åren 1970‑2019 och prognos för åren 2020–2029

imagey6zli.png

Befolkningsutveckling i genomsnitt per år, utfall och prognos 2010-2029

imagek7kxr.png

imagemnj6k.png

Åldersförändringar

I diagrammet nedan visas åldersfördelningen vid slutet av 2019 i jämförelse med prognosen för slutet av 2024. Den femåriga förskjutningen av födelsekohorterna syns tydligt utom för personer i åldrarna 25 till 40 år. Det väntade bostadsbyggandet ger en relativt hög inflyttning och en stor andel av de inflyttade är i åldrarna 25–40 år. Att antalet personer i åldern 25–40 beräknas öka kraftigt medför i sin tur att antalet barn ökar. Det ökade antalet barn beror alltså främst på den inflyttning som bostadsbyggandet leder till.

Antalet förskolebarn väntas vara drygt 190 fler år 2024 jämfört med år 2019 och drygt 550 fler år 2029. Det beror främst på att personer i familjebildande åldrar antas öka kraftigt under prognosperioden.

imagefmm6y.png

Jämfört med närliggande kommuner som Trelleborg, Skurup och Svedala är inflyttarna till Vellinge kommun i dessa åldrar något äldre än i grannkommunerna. I Skurup, Svedala och Trelleborg är inrikes inflyttarna till större del i 25-29årsåldern och i Vellinge är det vanligare att vara i 35-39årsåldern när man flyttar hit.

Folkmängd i Vellinge kommun efter ålder, observerat 2019 och prognos för 2024

image6idtc.png

De stora barnkullarna födda på 1940-talet medför att antalet personer i Vellinge som är runt 80 år och äldre ökar markant fram till år 2024. Att befolkningen i åldern 65–79 år väntas minska beror på att 40-talisterna lämnar denna åldersgrupp och ger en ökad befolkning i åldern 80 år och uppåt istället. Fram till år 2024 antas antalet personer som är 80 år eller äldre att ha ökat med ca 930 personer och fram till år 2029 är ökningen 1 660 personer, vilket innebär nära en fördubbling av antalet personer i åldersgruppen jämfört med år 2019.

Förändring jämfört med folkmängd 2019-12-31imagexwbcj.png

Befolkningsutvecklingen utfall och prognos fördelad på åldersgrupper

Åldersgrupper/år

2019 (utfall)

2024 (prognos)

2029 (prognos)

0 349 378 433
1-5 2 189 2 382 2 744
6 503 509 601
7-9 1 496 1 635 1 813
10-12 1 523 1 628 1 774
13-15 1 599 1 636 1 814
16-18 1 494 1 622 1 723
19-24 1 886 2 155 2 366
25-39 4 748 5 154 5 861
40-64 12 485 13 119 14 118
65-79 6 332 5 864 5 753
80-w 2 024 2 954 3 685
Totalt 36 628 39 035 42 686

Befolkningsutvecklingen i kommundelarna, utfall och prognos

Totalt sett väntas kommunens befolkning öka med drygt 6 000 personer under perioden 2020–2029, vilket motsvarar cirka 17 procent. Samtliga kommundelar förväntas öka men storleken på folkökningen varierar mellan de olika kommundelarna. Störst ökning, i antal personer räknat, väntas ske i Vellinge kommundel, där ökningen förväntas bli nästan 2 700 personer fram till år 2029, vilket motsvarar en ökning på 28 procent.

Den kommundel som förväntas öka mest i relation till områdets storlek är Månstorp. Fram till år 2029 beräknas Månstorp öka med ca 30 procent, vilket motsvarar drygt 1 000 personer.

I Rängs kommundel förväntas en befolkningsökning på cirka 1 900 personer och i Skanör-Falsterbo en ökning med ca 420 personer fram till prognosens sista år

Utfall per kommundel år 2019, prognos för år 2024 och 2029 samt förändring jämfört med folkmängd år 2019 i absoluta tal och i procent.image08nyb.png
*Restförda är personer som saknar uppgift om känd adress

Befolkningsutvecklingen i tätorterna, utfall och prognos

Under prognosperioden förväntas de största procentuella förändringarna ske i pågatågsorterna Östra Grevie och Västra Ingelstad samt i Hököpinge. Därefter ökar befolkningen relativt sett mest i Vellinge tätort. Under 2020 ökar befolkningen även procentuellt sett mycket i Arrie.

I absoluta tal ökar befolkningen mest i Vellinge tätort, därefter i Höllviken, Västra Ingelstad och Hököpinge i fallande ordning.

Utfall per tätort och för jordbrukslandskapet år 2019, prognos för år 2024 och 2029 samt förändring jämfört med folkmängd år 2019 i absoluta tal och i procent.imagey04o5.png

Publicerad:
9 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
2 juni, 2020