Hoppa till innehåll

Befolkningsprognos 2022-2031

Invånarantalet i Vellinge kommun förväntas öka under de kommande 10 åren, i första hand till följd av inflyttning, i andra hand ett ökat födelsetal. Detta beror i sin tur på ett ökat bostadsbyggande i kommunen. Prognosen visar att det vid utgången av år 2031 kommer att bo ca 42 800 personer i Vellinge kommun, vilket motsvarar en årlig ökning på i genomsnitt ca 1,35 procent.

Folkökning

Befolkningen antas fortsätta öka under hela prognosperioden, främst till följd av bostadsbyggande. Kommunens bostadsbyggnadsplaner förväntas leda till att ungefär 210 nya bostäder byggs i genomsnitt per år mellan 2022 och 2031. Inflyttningen beräknas därför vara den största orsaken till folkökningen under hela prognosperioden.

Barnafödandet väntas öka under perioden och bidrar också till kommunens befolkningstillväxt. Under prognosperioden kommer de stora barnkullarna födda i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet in i åldrar där barnafödandet är högt. Samtidigt kommer 40-talisterna upp i åldrar då dödligheten är hög och antalet avlidna väntas öka.

Folkökning i Vellinge kommun, observerat åren 1974‑2021 och prognos för åren 2022–2031

imagem9su.png

Folkmängd

Antal invånare i kommunen var 37 452 personer vid slutet av år 2021. Prognosen visar på följande utveckling:

År Antal invånare
2022 38 039
2026 39 877
2031 42 807

Folkmängd i Vellinge kommun, observerat åren 1974‑2021 och prognos för åren 2022–2031

imagewjwlw.png

Befolkningsutveckling i genomsnitt per år, utfall och prognos 2001-2031

imagetsy7.png

imageumq2d.png

Åldersförändringar

I diagrammet nedan visas åldersfördelningen vid slutet av 2020 i jämförelse med prognosen för slutet av 2030. Den femåriga förskjutningen av födelsekohorterna syns tydligt utom för personer i åldrarna 25 till 40 år. Det väntade bostadsbyggandet ger en relativt hög inflyttning och en stor andel av de inflyttade är i åldrarna 25–40 år. Att antalet personer i åldern 25–40 beräknas öka kraftigt medför i sin tur att antalet barn ökar. Det ökade antalet barn beror alltså främst på den inflyttning som bostadsbyggandet leder till.

image3g28.png

Antalet barn i förskoleåldern väntas vara ca 170 fler år 2026 jämfört med år 2021 och drygt 610 fler år 2031. Det beror främst på att personer i familjebildande åldrar antas öka kraftigt under prognosperioden.

Jämfört med närliggande kommuner som Trelleborg, Skurup och Svedala är inflyttarna till Vellinge kommun i dessa åldrar något äldre än i grannkommunerna. I Skurup, Svedala och Trelleborg är inrikes inflyttarna till större del i 25-29årsåldern och i Vellinge är det vanligare att vara i 35-39årsåldern när man flyttar hit.

Folkmängd i Vellinge kommun efter ålder, observerat 2021 och prognos för 2031

imageysjv.png

Antalet invånare beräknas bli fler i de flesta åldersgrupper. Undantaget är personer 50-55 år och mellan 70 och 80 år. För de äldre är det en tydligt avtagande ålderskohort för personer i sjuttioårsåldern, dvs. 40-talistgenerationen. För prognosen 2031 är denna generation påtagligt mindre genom att allt fler närmar sig åldern då dödligheten ökar. Minskning genom utflyttning i denna ålder är relativt begränsad. Generationen efter, dvs 60-talisterna (i generella termer 40-talisternas barn) påverkas under prognosperioden inte i någon större utsträckning av vare sig dödlighet eller utflyttning, utan kohorten förväntas huvudsakligen var oförändrad och år 2031 utgöra 60-70-åringarna. Ökningen som uppstår genom bostadsbyggande fylls huvudsakligen på av barnfamiljer, dvs personer mellan 30 och 40 samt deras barn i åldern upp till ca 10 år. Genom sin bostadsstruktur med dominans av småhus är det i Vellinge något äldre barnfamiljer som flyttar in, jämfört med många kringliggande kommuner. Detta gör också att det är färre från 90-talistgenerationen (något förenklat 60-talisternas barn) som bor i Vellinge jämfört med Skåne eller riket i stort. Familjestrukturen gör också att födelsetalen ligger förhållandevis högt i Vellinge vilket i stor utsträckning ligger bakom den ganska stora ökningen av antalet barn.

.

Förändring jämfört med folkmängd 2021-12-31image6xnup.png

Befolkningsutvecklingen utfall och prognos fördelad på åldersgrupper

Åldersgrupper/år

2021 (utfall)

2026 (prognos)

2031 (prognos)

0 347 420 487
1-5 2 218 2 468 2 828
6 540 528 609
7-9 1 526 1 630 1 839
10-12 1 586 1 741 1 808
13-15 1 579 1 620 1 753
16-18 1 568 1 592 1 704
19-24 1 798 2 048 2 154
25-39 4 871 5 396 5 915
40-64 12 870 13 579 14 330
65-79 6 240 5 637 5 953
80-w 2 309 3 218 3 429
Totalt 37 452 39 877 42 807

Befolkningsutvecklingen i kommundelarna, utfall och prognos

Totalt sett väntas kommunens befolkning öka med ca 5 350 personer under perioden 2022–2031, vilket motsvarar cirka 14 procent. Samtliga kommundelar förväntas öka men storleken på folkökningen varierar mellan de olika kommundelarna. Kommundelarna Vellinge och Räng förväntas öka med ungefär 2 000 personer vardera fram till år 2031, medan kommundel Månstorp förväntas öka med ca 1 000 personer.

Den kommundel som förväntas öka mest i relation till områdets storlek är Månstorp. Fram till år 2031 beräknas Månstorp öka med ca 33 procent..

I Skanör-Falsterbo kommundel förväntas en ökning med ca 200 personer fram till prognosens sista år.

Befolkning per kommundel år 2021, prognos för år 2026 och 2031 samt förändring jämfört med folkmängd år 2021 i absoluta tal och i procent.

Befolkning

Förändring jämfört med 2021

Kommundel

2021

2026

2031

2026

2031

2026

2031

Vellinge

10463

11462

12457

999

1994

10%

19%

Månstorp

3438

3824

4581

386

1143

11%

33%

Räng

16017

16889

18033

872

2016

5%

13%

Skanör-Falsterbo

7506

7674

7708

168

202

2%

3%

Restförda

28

29

29

1

1

4%

2%

Kommunen totalt

37452

39877

42807

2425

5355

6%

14%


*Restförda är personer som saknar uppgift om känd adress

Befolkningsutvecklingen i tätorterna, utfall och prognos

Bland tätorterna är det i Vellinge tätort och Höllviken som de största ökningarna beräknas uppstå. Till år 2026 växer de nästan lika mycket i absoluta tal och till år 2031 växer Vellinge tätort endast marginellt mer. I procentuella termer motsvarar detta en ökning på 21 procent till år 2031 för Vellinge tätort och 13 procent för Höllviken. Störst procentuella tillväxt väntas dock i Västra Ingelstad, där befolkningen beräknas öka med 62 procent till år 2031. Även Östra Grevie förväntas växa mycket i relativa termer.

I jordbrukslandskapet utanför tätorterna är tillväxten betydligt lägre. I såväl Vellinge som Månstorps kommundelar ökar befolkningen med strax över hundra personer, motsvarande 9 procent till år 2031. I jordbrukslandskapet i Räng är ökningen ännu mer blygsam – endast omkring tjugo personer – och i Skanör-Falsterbos jordbrukslandskap är befolkningsstorleken i stort sett oförändrad.

Befolkning per tätort och för jordbrukslandskapet år 2021, prognos för år 2026 och 2031 samt förändring jämfört med folkmängd år 2021 i absoluta tal och i procent.

Tätorter och jordbrukslandskapet

Befolkning

Förändring jämfört med 2021

2021

2026

2031

2026

2031

2026

2031

Vellinge

Gessie villastad

429

435

436

6

7

1%

2%

Hököpinge

1572

1804

1937

232

365

15%

23%

Vellinge tätort

7232

7923

8737

691

1505

10%

21%

Jordbrukslandskapet

1230

1300

1346

70

116

6%

9%

Summa

10463

11462

12457

999

1994

10%

19%

Månstorp

Arrie

300

311

308

11

8

4%

3%

Västra Ingelstad

927

1160

1502

233

575

25%

62%

Östra Grevie

813

880

1253

67

440

8%

54%

Jordbrukslandskapet

1398

1473

1517

75

119

5%

9%

Summa

3438

3824

4581

386

1143

11%

33%

Räng

Höllviken

11426

12120

12914

694

1488

6%

13%

Ljunghusen

2781

2915

3264

134

483

5%

17%

Rängs sand

1282

1304

1305

22

23

2%

2%

Jordbrukslandskapet

528

549

550

21

22

4%

4%

Summa

16017

16889

18033

872

2016

5%

13%

Skanör-Falsterbo

Skanör med Falsterbo

7486

7655

7688

169

202

2%

3%

Jordbrukslandskapet

20

19

19

-1

-1

-5%

-5%

Summa

7506

7674

7708

168

202

2%

3%

Restförda

28

29

29

1

1

4%

2%

Totalsumma

37452

39877

42807

2425

5355

6%

14%

Senast uppdaterad:
27 juli, 2021