Hoppa till innehåll

Disponibel inkomst och försörjningskvot

Under 2018 hade hushållen i Vellinge kommun den genomsnittligt högsta disponibla inkomsten per hushåll i Malmö-Lund-regionen. Samtidigt visade det sig att hushållen i kommunen hade den största ojämnheten mellan hushåll med höga och låga inkomster. Försörjningskvoten, det vill säga det antal personer som ska försörjas av den förvärvsarbetande delen av befolkningen, ökar i kommunen. Det beror på dels att andelen äldre ökar men också att det sker en inflyttning av barnfamiljer till kommunen.

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är summan av alla inkomster i hushållet, minus skatter och andra förluster.

Hushållen i Vellinge kommun hade 2018 den högsta (medelvärde) respektive näst högsta (medianvärde) disponibla inkomsten räknat per konsumtionsenhet i Malmö-Lund-regionen.

imageuri6f.png

imageqrg5j.png

En konsumtionsenhet utgörs av ett hushåll och kan bestå av ensamboende eller par samt eventuella barn. Ju fler personer som ingår i enheten, desto lägre blir den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet.

Gini-koefficient

Vellinge hade den största ojämnheten mellan olika hushållsinkomster i Malmö-Lund-regionen. Det är större skillnad i disponibel inkomst mellan de med högre inkomst än de med lägre inkomst, jämfört med grannkommunerna.

imagee0nmh.png

Ojämnheten kan beskrivas med en så kallad Lorenzkurva, utifrån vilken man beräknar gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.

Försörjningskvot och försörjningsbörda

Den demografiska försörjningskvoten är ett mått som används för att beskriva hur många de personer som är i arbetsför ålder (20–64 år) ska försörja, förutom sig själv.

Kvoten beräknas enligt följande:

personer 0–19 år + personer >64 år x 100
personer 20–64 år

År 2019 var den demografiska försörjningskvoten i Vellinge kommun 94. Det innebär att 100 personer ska, förutom sig själva, även försörja ytterligare 94 personer.

Som framgår av diagrambilden nedan har den demografiska försörjningskvoten i kommunen ökat kraftigt från mitten av 2000-talet och framåt. År 2019 var kvoten betydligt högre än i länet och riket där den låg på 76.

Demografisk försörjningskvot i riket, länet och kommunen, år 1970-2019

imagel6kvp.png

Demografisk försörjningskvot i kommunen, historisk samt prognos

imagerbqtv.png

Försörjningskvoten som kommer från personer 0–19 år har sjunkit sedan 1970-talet, medan den del som kommer från personer 65 år och äldre har ökat.

Under prognosperioden väntas dock försörjningskvoten som kommer från äldre minska något, till följd av att 40-talisterna når åldrar med högre dödlighet.

Den del av försörjningskvoten som personer i åldern 0–19 år står för beräknas däremot öka något, till följd av den inflyttning av barnfamiljer till kommunen som förväntas.

Publicerad:
10 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
3 juni, 2020