Hoppa till innehåll

Bostäder och bostadsbyggande 2022-2031

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Vellinge kommun och under åren 2022–2031 beräknas ca 2 140 bostäder bli färdigställda. Det planerade bostadsbyggandet väntas leda till ökad inflyttning.

Bostadsbestånd

2021 fanns det 15 100 bostäder i kommunen (enligt SCB). Av dessa var ca 77 % småhus, 18 % var lägenheter i flerbostadshus, 1 % var lägenheter i övriga hus och ca 4 % var specialbostäder (främst för äldre/funktionshindrade). Därutöver fanns 1 820 fritidshus i kommunen (enligt SCB).

I genomsnitt har det byggts ca 260 bostäder (justerat för nettoomvandling) per år under perioden 2017–2021.

Bostadsbyggande

Nybyggda/ombyggda bostäder 2017-2021 i Vellinge kommun (kommunens egna siffror, nettojusterade för rivning m.m.)

År

Nybyggda småhus

Nybyggda lägenheter, inkl. specialbostäder

2016 92 135
2017 138 249
2018 104 195
2019 107 31
2020 113 68
2021 184 210
Totalt 738 888

Byggprognos

Under perioden 2022–2031 förväntas ca 2 140 bostäder färdigställas. Av dessa är ca 58 % lägenheter i flerbostadshus och 42 % småhus..

Prognos över bostadsbyggande i Vellinge kommun åren 2022–2031

År

Flerbostadshus

Småhus

Omvandling

Specialbostäder

2022

121

68

22

0

2023

88

43

22

-10

2024

101

47

22

0

2025

53

61

22

33

2026

119

65

22

41

2027

144

78

22

8

2028

136

82

22

0

2029

116

97

22

0

2030

145

73

22

0

2031

145

70

22

0

Bostadsbyggandet är störst i de centrala delarna av kommunen. Även i de östra delarna, särskilt i förhållande till orternas nuvarande storlek, sker en stor procentuell ökning. Bostadsbyggandet på Falsterbonäset ökar också, men i mindre utsträckning sett i relation till tätorternas storlek.

I prognosen över nybyggda bostäder ingår även en uppskattning över antal bostäder som väntas omvandlas från fritidshus till permanenta bostäder samt avstyckningar och nybyggnation på obebyggda tomter. Resultatet är ett beräknat netto då även utglesning sker, dvs. permanenta boenden omvandlas till fritidsbostäder.

Tabell: Bostadsbyggande per tätort 2022-2031

Tätort

Småhus

Lägenheter

Vellinge 228 453
Räng sand 12 0
Östra Grevie 123 23
Skanör-Falsterbo 5 58
Hököpinge 35 143
Västra Ingelstad 138 73
Höllviken 181 427
Ljunghusen 114 50
Övriga kommunen 67 13
Totalt 903 1 240

Bostadsbyggandets effekt på befolkningsökningen per kommundel framgår av nedanstående diagram. Folkökningen följer bostadsbyggandet på så sätt att ökningen är relativt sett störst i Vellinge och Månstorps kommundelar.

Folkmängd per kommundel, utfall år 2021 och prognos för år 2026 och 2031 uppdelat på befintligt bostadsbestånd och planerad nybyggnationimagedobqf.png

Senast uppdaterad:
27 juli, 2021