Hoppa till innehåll

Program för Hållbar utveckling

Här hittar du Program för Hållbar utveckling

Program för Hållbar utveckling (PDF-dokument, 918 kB)

25 april, 2022

Fokusområde: Robusthet och ansvarstagande

Robusthet och ansvarstagande handlar om att Vellinge kommun stärker den långsiktiga förmågan att klara samhällsutveckling och välfärdsuppdraget med bibehållen kvalitet med de finansiella ramar som finns. Det handlar om att kommunen bedrivs med god hushållning på kort och lång sikt ur olika synvinklar: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
25 april, 2022

Fokusområde: Delaktighet och inflytande

Engagemang, intresse och kunskap lägger grunden för hållbar utveckling, och hållbar utveckling kan bara förverkligas om vi samarbetar. Detta fordrar delaktighet och inflytande både internt från medarbetare och ledning, och externt från medborgare, näringsliv och föreningsliv. Delaktighet och
inflytande är därför en förutsättning och ett medel för hållbar utveckling och därmed för att uppnå kommunens vision om bästa möjliga livskvalitet – för dig.
25 april, 2022

Fokusområde: Framtidens välfärd

Den demografiska utvecklingen nationellt och i Vellinge kommun visar att det blir fler som kommer att behöva välfärdstjänster i framtiden. Samtidigt visar utvecklingen att färre kommer vara i arbetsför ålder, vilket gör att färre kommer att kunna arbeta i välfärden och att skatteintäkterna minskar. Vellinge kommuns förmåga att möta framtidens behov behöver därför säkerställas genom att hitta sätt att nyttja befintliga resurser och kompetenser mer effektivt.
25 april, 2022

Fokusområde: Ungas hälsa och livsvillkor

En god, hälsosam och trygg miljö för barn och unga är en viktig och självklar del i vår kommuns utveckling. Alla barn och unga har rätt att få goda förutsättningar för en bra uppväxt, med trygghet och en god fysisk, psykisk och social hälsa.
25 april, 2022

Fokusområde: Natur, miljö och klimatförändringarnas effekter

I kommunen finns mycket variationsrik natur med unika värden att skydda och bevara. Många områden behöver skyddas till exempel för att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Gröna och blå miljöer, så som parker, dammar och regnträdgårdar, är hälsofrämjande, förbättrar livskvalitet, främjar ekosystemtjänster och bidrar till en ökad biologisk mångfald.
25 april, 2022

Fokusområde: Energi och fastigheter

En stor del av de utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet, miljön och hälsan kommer från det sätt vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Användningen av fossila bränslen släpper bland annat ut koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, som förutom att bidra till klimatförändringarna, även orsakar hälsoproblem och försurar skog och mark.
25 april, 2022

Fokusområde: Transporter och mobilitet

Även om Vellinge kommun har goda förutsättningar för en energieffektiv mobilitet genom korta avstånd inom tätorterna och god kollektivtrafik till andra orter sker de flesta personresorna med personbilar med utsläpp, buller och trängsel som följd. Vellinge kommun är till stor del är en pendlarkommun (ca 32% av kommunens befolkning är utpendlare) men framkomligheten och miljön påverkas även av godstrafik.
25 april, 2022

Fokusområde: Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

Vad och hur mycket vi konsumerar samt hur vi använder våra resurser är viktiga delar för en hållbar resursanvändning och en cirkulär ekonomi. Som kommun har Vellinge stor möjlighet och en viktig roll i att påverka genom till exempel kommunens inköp och leverantörer men också genom att
planera för och anvisa platser där avfall enkelt ska kunna återbrukas och återvinnas.
1 mars, 2022

Fokusområde: Hållbar samhällsutveckling och trygghet

Hållbar samhällsutveckling handlar om att planering och utveckling av Vellinge kommun sker med hänsyn till den enskilde människans frihet och om att främja goda levnadsförhållande. Det handlar också om en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer.
1 mars, 2022

Fakta om Program för hållbar utveckling

I Vellinge kommun pågår ett omfattande arbete med hållbarhetsfrågor. Utgångspunkt för detta arbete är det kommunövergripande Program för hållbar utveckling som antogs 2021 och kommer gälla till år 2030.