Hoppa till innehåll

Fokusområde: Natur, miljö och klimatförändringarnas effekter

I kommunen finns mycket variationsrik natur med unika värden att skydda och bevara. Många områden behöver skyddas till exempel för att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Gröna och blå miljöer, så som parker, dammar och regnträdgårdar, är hälsofrämjande, förbättrar livskvalitet, främjar ekosystemtjänster och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Genom att arbeta med att minska invasiva arter, värna hotade arters livsmiljöer, stärka ekosystemtjänster och ta hänsyn till grönstrukturen och spridningskorridorer ska Vellinge kommun främja ett ekosystem i balans. Kommunen ska utveckla, förvalta och värna vatten- och grönområdens värden och struktur genom att gynna de olika ekosystemtjänster som de ger oss.
Det handlar om livsmedelsförsörjning, att minimera barriärer för människor, växter och djur, säkra att det finns grönområden och vatten av god kvalitet och mängd samt att se grönblå strukturer som en buffert mot klimatförändringarnas effekter. Kommunen ska även arbeta med Sveriges miljömålssystem för att lokalt åstadkomma en god livsmiljö. Genom att uppnå Sveriges miljömål uppnår vi den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige.

Spridningen av farliga kemiska ämnen i miljön är ett stort hot mot vår och planetens hälsa. För att minska utsläppen av kemikalier som kan vara till skada för miljön och människors hälsa arbetar kommunen aktivt med åtgärder bland annat genom att systematisera arbetet med kemikaliefrågor i Vellinge kommun, miljöenhetens tillsynsarbete, samt rådgivning till verksamheter och medborgare. En annan utmaning är spridningen av plast, som utgör ett stort hot mot alla vattenekosystem. Plast kan finnas kvar i miljön i hundratals år eller mer, och större plastprodukter försvinner inte utan bryts ner till mikroplastpartiklar. Den största spridningsvägen till sjöar och hav anses vara via dagvattnet genom bland annat däck- och vägslitage, konstgräs och gummibaserade fallytor på lekplatser och skolgårdar.

Vellinge kommun ska fortsätta arbeta med minskad spridning av plast och ska vid planering, upphandling och utförande påverka att spridningen av mikroplaster minskar. I mötet mellan hav och land finns stora och viktiga natur-, kultur- och rekreationsvärden. Samtidigt är kusten påverkad av pågående förändringar så som tillfälliga stigande havsnivåer som hotar att skada detaljplanelagd bebyggelse. Vellinge kommun är utsatt då en stor del av befolkningen är bosatta inom kommundelarna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge. En omfattande del av bebyggelsen i dessa områden ligger på nivåer lägre än 3 meter över havets nuvarande medelvattennivå och gör det sårbart mot översvämningar från havet. Därför avser Vellinge kommun att uppföra ett översvämningsskydd runt Falsterbonäset.

I stora delar av kommunen står olika värden på spel till följd av ökade nederbördsmängder och skyfall som klimatförändringarna medför, men även värme, värmeböljor och torka. Dessa effekter behöver vi anpassa oss till och är en utmaning som kommunen arbetar med att hantera. Det handlar till stor del om att skydda människors hälsa, bebyggelse och nödvändig infrastruktur. Därför behöver vi analysera risker och finna sätt att hantera effekterna av klimatförändringarna i den fysiska planeringen. En god och långsiktig planering
för effekterna av klimatförändringarna hjälper oss att rusta inför framtidens utmaningar och ger samhällsekonomiska vinster. För att hålla kostnader nere och få platsen att räcka till behöver vi lösningar som är multifunktionella, så som naturbaserade lösningar.

Belastningen på de tekniska systemen i hela kommunen, som till exempel dagvattenhanteringen, påverkas mycket vid alltmer förekommande kraftiga oväder. För att gynna kvalitet och multifunktionalitet kan kommunen vid anpassningen av VA-anläggningar främja blå-grön infrastruktur så som
regnträdgårdar, infiltrerbara ytor och regndammar. För att skapa samhällen med bättre skydd mot och minskade konsekvenser vid höjda temperaturer, värmeböljor och torka kan naturbaserade lösningar, så som gröna tak och fasader samt gatuträd, integreras i by- och stadsmiljöerna, samtidigt som
man får en grönare och mer attraktiv miljö.

Publicerad:
25 april, 2022