Hoppa till innehåll

Fokusområde: Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

Vad och hur mycket vi konsumerar samt hur vi använder våra resurser är viktiga delar för en hållbar resursanvändning och en cirkulär ekonomi. Som kommun har Vellinge stor möjlighet och en viktig roll i att påverka genom till exempel kommunens inköp och leverantörer men också genom att planera för och anvisa platser där avfall enkelt ska kunna återbrukas och återvinnas.

Det handlar till exempel om hushålls- och fastighetsnära avfallsinsamling, möjligheter att lämna saker för återbruk och god tillgång till plats för att
sortera avfall. Det handlar också om att ta hänsyn till avfallshanteringen i plan- och bygglovsprocesser. Genom att i större utsträckning använda digitala och smarta lösningar kan Vellinge kommun även effektivisera och skapa bättre
förebyggande åtgärder för att öka återbruket inom avfallshanteringen.

Ett hållbarhetsperspektiv i Vellinge kommuns upphandlingar kan påverka till medvetna och hållbara inköp. En avvägning behöver ske i alla upphandlingsförfaranden genom att välja produkter utifrån kvalitet, miljöpåverkan, livslängd, värde och funktion på det som efterfrågas vid upphandlingar och inköp. Miljö- och klimatpåverkan sker genom hela livsmedelskedjan från produktion till konsumtion och svinn. Vellinge kommun bidrar till ett hållbart jordbruk bland annat genom att uppmärksamma behovet av hållbara system för livsmedelsproduktion och genom att så långt det är möjligt stötta lokala bönder och köpa in hållbara livsmedel som till exempel närodlade, säsongsbaserade och ekologiska livsmedel.

Större delen av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar utgörs av mat- och restavfall. Vellinge kommun behöver därför också agera förebild och arbeta för att minska matsvinn i hushåll och i kommunens egna verksamheter.
Kommunen ska föregå med gott exempel för källsortering och ett ökat återbruk. Det interna arbetet med återbruk av möbler och inventarier är en del av detta. För mer hållbar resursanvändning krävs beteendeförändring. Vellinge kommun kan bidra till ändrade beteenden genom att göra det enkelt att göra rätt, kommunicera och hjälpa medborgare till hållbara konsumtionsmönster och minskad avfallsmängd i alla kommunens verksamheter.

Därför prioriterar vi att:
 • I upphandlingsförfaranden beakta hållbarhetsperspektiv
 • utveckla tekniken inom avfallshanteringen och utnyttja
  digitaliseringens möjligheter att effektivisera och möta
  kundens behov
 • ta tillvara på och främja initiativ som möjliggör återbruk
 • hela livscykel samt samtliga dimensioner av hållbarhet
  ska beaktas vid alla upphandlingar, utan att göra avkall
  på förhållandet mellan bästa kvalitet och pris
 • ta fram rutin för återanvändning av inventarier, till exempel
  kontorsmöbler
 • ta fram ett ramverk för definition av säsongsbaserade
  och närodlade grödor samt närproducerade produkter.
  Andelen närodlade, närproducerade och säsongbaserade
  produkter ska öka
 • andelen ekologiska produkter som används i kommunens
  samtliga verksamheter ska öka (skolköken har separat mål)
Publicerad:
25 april, 2022