Hoppa till innehåll

Fokusområde: Transporter och mobilitet

Även om Vellinge kommun har goda förutsättningar för en energieffektiv mobilitet genom korta avstånd inom tätorterna och god kollektivtrafik till andra orter sker de flesta personresorna med personbilar med utsläpp, buller och trängsel som följd. Vellinge kommun är till stor del är en pendlarkommun (ca 32% av kommunens befolkning är utpendlare) men framkomligheten och miljön påverkas även av godstrafik.

Filmen togs fram till Mobilitetsveckan 2022

Vi vill motivera och göra det möjligt för oss som bor och verkar i Vellinge kommun kunna resa hållbart. Det ska vara enkelt att kunna variera sina sätt att transportera sig och det tycker jag att vi är duktiga på. Men för att nå kommunens klimatmål och skapa en attraktiv kommun krävs det att vi ger mer plats åt gående, cyklister och grönska. Av rutin och vana väljer vi oftast samma typ av färdmedel, men testa en vecka att välja något annat än bilen eller varför inte variera!, säger Linn Huitfeldt Rydberg, Energi- och klimatstrateg

Framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem förväntas öka i och med att kommunen växer. Region Skåne ansvarar som regional kollektivtrafikmyndighet för att det finns en väl fungerade kollektivtrafik i Skåne, därför är god samverkan mellan Region Skåne och Vellinge kommun en förutsättning för hållbar mobilitet. Vellinge kommun behöver i samverkan
med regionen såväl som kommunalt verka för att skapa förutsättningar för att fler medborgare i kommunen ska resa på ett mer energieffektivt sätt (kollektivtrafik, samåkning, gång och cykel), till exempel genom pendlarparkeringar samt ökad trygghet på väg till och från hållplatsområden.

För att bemöta den ökande godstrafiken kan kommunen till exempel verka
för att förbättra förutsättningarna för godstransporter med olika trafikslag, utveckla centrum för att förkorta transportsträckor samt uppmuntra till att handla från lokala odlare och producenter. Tillgången och tillgängligheten till kollektivtrafik i Vellinge kommun är mycket viktig för att främja hållbara resmönster. Kollektivtrafiken ska vara strukturbildande genom att utgöra noder mellan olika trafikslag i nät av bostäder, cykelstråk, verksamheter eller fritidsaktiviteter. Strukturbildandet ska skapa ordning och göra det enkelt att välja hållbara resesätt.

Vellinge kommun kan i samhällsplaneringen använda noderna som en möjlighet för att skapa attraktiva bostäder, arbetsplatser, centrumutveckling och service. Kommunen arbetar kontinuerligt ur ett perspektiv på hela
resan så att cykel, gång och kollektivtrafik ska vara de främsta transportmedlen. Vellinge kommun kan förutom att underlätta ett hållbart resande också arbeta för att skapa större medvetenhet hos medborgare för att göra mer miljö- och klimatsmarta resval.

Genom ny teknik och mer miljövänliga bränslen kan nödvändiga resor med bil bli både renare och tystare. Det pågår en utbyggnad av laddinfrastruktur till elfordon men kommunen behöver även vara öppen för nya lösningar som
kan utvecklas i framtiden. Antalet laddbara bilar i kommunen ökar kraftigt och kommunen kan skapa förutsättningar för attraktiva livsmiljöer genom att ge medborgare och besökare möjlighet att ladda och tanka hållbart. Kommunen kan föregå med gott exempel genom att inom organisationen undvika onödiga resor samt anpassa färdsätt efter reslängd. Kommunen kan även undersöka förutsättningarna för klimatväxling. Vid tjänsteresor ska miljöpåverkan minimeras genom kravställning i upphandlingar av transporter, fordonsflottan och vid köp av resor.

Därför prioriterar vi att:
 • utveckla gång- och cykelvägar i hela kommunen
 • satsa på attraktiva hållplatser och stationer för
  kollektivtrafik
 • avgiftsfria resor med kollektivtrafiken för personer
  över 75 år
 • utveckla kollektivtrafiknoder
 • följa nuvarande och kommande behov av förnybara
  drivmedel och upprätta strategier därefter
 • så långt det är möjligt eftersträva hållbara bränslen
  vid upphandling av verksamhetsbilar, poolbilar samt
  entreprenörers transporter
 • ställa krav på våra entreprenörers transporter
 • mäta och utvärdera våra tjänsteresor samt uppdatera
  och följa upp kommunens resepolicy
 • i första hand välja digitala utbildningar och seminarier
Publicerad:
25 april, 2022