Hoppa till innehåll

Fokusområde: Robusthet och ansvarstagande

Robusthet och ansvarstagande handlar om att Vellinge kommun stärker den långsiktiga förmågan att klara samhällsutveckling och välfärdsuppdraget med bibehållen kvalitet med de finansiella ramar som finns. Det handlar om att kommunen bedrivs med god hushållning på kort och lång sikt ur olika synvinklar: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Ett ansvarstagande på lång sikt bygger på prognoser för framtida finansiering och planering av kommunen. En utgångspunkt i det finansiella perspektivet är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Detta för att vi inte ska bygga upp en skuld till kommande generationer och innebär bland annat att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Resultatet sett över tiden ska vara positivt. Vidare ska minst hälften av de investeringar som genomförs finansieras med egna medel, sett över en femårsperiod. För Vellingebostäder gäller att upplåning får uppgå
till maximalt hälften av marknadsvärdet på fastighetsbeståndet.

Grön finansiering är en viktig del i hållbarhetsarbetet och ett sätt för Vellinge kommun att bidra till kostnadseffektivitet, långsiktig lönsamhet och ansvarsfullt företagande. Grön finansiering inkluderar till exempel gröna lån, obligationer
och investeringar, ansökta medel på nationell och EU-nivå, samt kapitalplacering i hållbara fonder. Ett exempel är Vellinge kommuns gröna obligationer, där kommunen emitterar en obligation som är öronmärkta för olika hållbara projekt, som investerare får gå in i.

Kommunen kan även söka stöd för insatser som främjar hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Behovs-, trend- och livscykelanalyser utgör värdefullt
underlag för den långsiktiga planeringen. Detta kan innebära satsningar med initialt större investeringar men där totalkostnaden över livslängden är lägre. Det handlar också om att främja projekt med multifunktionalitet och samhällsnytta.

Publicerad:
25 april, 2022