Hoppa till innehåll

Fokusområde: Ungas hälsa och livsvillkor

En god, hälsosam och trygg miljö för barn och unga är en viktig och självklar del i vår kommuns utveckling. Alla barn och unga har rätt att få goda förutsättningar för en bra uppväxt, med trygghet och en god fysisk, psykisk och social hälsa.

Barnkonventionen är en naturlig grund i kommunens arbete med barn och unga. Enligt barnkonventionen ska barnperspektivet genomsyra beslut som berör barn. För att främja barn och ungas livsvillkor behöver kommunen
fortsätta att arbeta på flera fronter samtidigt. I Vellinge kommun arbetar socialtjänst och utbildning med utgångspunkten att tidigare insatser för barn och familjer med behov av stöd, ger ett mindre behov av stöd senare i livet.

Eftersom barn och unga vistas en stor del av sin uppväxt i förskola och skola, är det viktigt att säkerställa att miljön, både inomhus och utomhus, är god och hälsosam. Eftersom barn är extra känsliga för kemikalier som finns i vårt samhälle är det prioriterat att arbeta för en giftfri miljö där barn och unga vistas. Det är också viktigt att utveckla gröna och stimulerande utemiljöer som bidrar till ökat välmående och kreativitet hos barn och unga. Likaså ska barnen erbjudas säker, näringsrik och hållbar kost i skolan och förskolan.

Möjligheten att nå studiemålen och gå ut med godkända gymnasiebetyg ska vara hög i Vellinge kommun. Alla barn och ungdomar ska känna sig trygga i skolan som ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler och ett aktivt värdegrundsarbete
med nolltolerans mot kränkningar och ett brotts- och drogförebyggande arbete.

Studier visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar generellt. Ungdomscentralen har en viktig roll som mötesplats och stöd för att möta unga och bryta fysisk samt psykisk ohälsa genom att hålla hög tillgänglighet och
verka förebyggande. De elever som behöver stöd ska få det tidigt och kontakten mellan utbildning och socialtjänsten ska vara välfungerande. Alla barn och unga ska ha en stimulerande och utvecklande fritid som ger tid för återhämtning, till exempel genom rekreation eller fysisk aktivitet, samt för personlig och social utveckling. Fritidsaktiviteter ger även unga möjlighet att
utvecklas och delta i samhällsdebatten. Kommunen ska fortsatt satsa på idrottsanläggningar och olika fritidsaktiviteter för att främja en rik och givande fritid hos barn och unga.

Ungdomsrådet tar tillvara på ungdomars intressen när det kommer till frågor som rör till exempel fritid, kultur och miljö, och är en självklar remissinstans i frågor som rör barn och unga. Barn som växer upp i missbruksmiljöer löper större risk att utveckla känslomässiga sjukdomar och eget missbruk, liksom att barn som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd löper större risk att bli långvarigt beroende av försörjningsstöd. Vissa insatser behöver därför riktas till både barn och vuxna samtidigt. För breda och verkningsfulla förebyggande insatser ska socialtjänst, skola, regionen och
polisen samverka aktivt. Skolan ska främja social och ekonomisk hållbarhet genom att utbildningen ska leda till arbete, egenförsörjning och ett
självständigt vuxenliv. Det behöver finnas ett brett utbud av aktiviteter som främjar snabb återgång till arbete, vilket kan ske genom ett utvecklat samarbete mellan företag för till exempel praktikplatser, instegsjobb men också med närliggande kommuner för att utveckla och samnyttja arbetsmarknadsaktiviteter och utbildningar. Viktig samverkan sker i arbetet mellan näringsliv och skola för utbyten och positiv inspiration till arbete och innovation mellan generationer.

Som positivt komplement till skola och familj kan kommunen tillgodose att barn och unga har en aktiv och meningsfull fritid genom att arbeta för att fler deltar i föreningsaktiviteter och på Kulturskolan. Genom fritiden stärks viktiga skyddsfaktorer som ökar välbefinnandet och bidrar till utveckling av delaktighet, identitet, social kompetens, bekräftelse, självkänsla och relationer utanför familjen men också fysisk aktivitet och god hälsa.

Därför prioriterar vi att:
 • genomföra tidiga och förebyggande insatser i skola och socialtjänst
 • arbeta för en giftfri miljö där barn och unga vistas ställa höga krav på barn och ungas inomhus- och utomhusmiljöer
 • samverka över verksamhetsgränser gällande barn och unga inom områdena psykisk hälsa, alkohol, tobak och droger
 • utveckla arbetssätt som främjar tillgängligheten för att nå unga i riskzon
 • arbeta förebyggande och sprida kunskap om riskerna med droger, alkohol, tobak och spel
 • barn och ungas vård i första hand ska ges i hemmiljö, öppenvårdsperspektiv
 • alla elever i grundskolan ska ha gymnasiebehörighet
 • elever ska avsluta gymnasiet med fullständiga betyg
 • skapa möjligheter för fler unga att ha en aktiv, hälsosam
  och meningsfull fritid genom ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Publicerad:
25 april, 2022