Hoppa till innehåll

Fokusområde: Energi och fastigheter

En stor del av de utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet, miljön och hälsan kommer från det sätt vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Användningen av fossila bränslen släpper bland annat ut koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, som förutom att bidra till klimatförändringarna, även orsakar hälsoproblem och försurar skog och mark.

Därför behöver vi ändra sättet vi producerar och konsumerar energi. För att bygga attraktiva livsmiljöer i hela kommunen krävs hållbara fastigheter och förutom energieffektivitet prioriterar Vellinge kommun kvalitet, multifunktionalitet och miljömedvetna val vid planering och byggnation. Genom att ha en hög ambition när det gäller hållbarhet i kommunens fastigheter ska ett grönt och hållbart byggande främjas. Vellinge kommun har unika förutsättningar att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, att energianvändningen inom kommunen effektiviseras samt att andelen energi från förnybara energikällor ökar. Kommunen ska fortsätta ta tillvara på dessa förutsättningar genom till exempel energioptimering på alla fastigheter inom organisationen, beteendepåverkan, samarbete med andra aktörer inom energiexpertis samt erbjuda kommunal energi- och klimatrådgivning.

Den energi som används inom kommunens verksamheter ska komma från
förnybara energikällor som sol, vind och vattenkraft. På så sätt kan kommunen spara både energi, pengar och miljö, samt skapa förutsättningar för en säkrare energiförsörjning inom kommunen. Fastigheter har stor påverkan på miljön, både under produktion och drift, och all energianvändning har negativ
miljöpåverkan. Därför är utgångspunkten att minska energibehovet i nya och befintliga byggnader genom multifunktionalitet och att använda ytor effektivt.

Behovet av kyla och värme kan istället för byggnadstekniska lösningar minskas med naturbaserade lösningar, så som gröna tak, gröna fasader och
skuggande träd, och liknande lösningar som hämtar inspiration från naturen och som använder sig utav naturliga processer. Genom sin multifunktionalitet kan sådana naturbaserade lösningar bidra till till exempel att stötta den biologiska mångfalden och innovation. Kommunen fortsätter att arbeta
löpande med energieffektiviseringar vid renovering, underhåll och drift av kommunens fastigheter.

För att minska kommunala fastigheters miljöpåverkan, stimulera ett mer energieffektivt byggande, innovation och bygga attraktiva livsmiljöer ska Vellinge kommun uppfylla motsvarande kraven på Miljöbyggnad nivå silver. Kommunen kan även formulera ett styrdokument av vilket kommunens egna krav avseende energianvändning framgår och formulera gröna hyresavtal med hyresgäster. Genom att tydliggöra vilka åtgärder man kommit överens om vad gäller till exempel energi, materialval och avfallshantering kan kommunen som
fastighetsägare i samverkan med hyresgäster sänka miljöpåverkan kopplat till lokaler. Att uppföra byggnader med höga miljöambitioner och formulera gröna hyresavtal är ett sätt för kommunen att profilera sig och agera förebild för andra, både stora och små, fastighetsägare i kommunen.

Vellinges lokaler utgör de äldres livsmiljöer och barn och elever tillbringar en stor del av dagen i förskole- och skolmiljön. Utifrån genomtänkt samhällsplanering samt utomhus- och inomhusmiljöer kan vi bidra till en ökad livskvalitet för våra äldre och inspirera våra barn och elever till kreativitet och
nyfikenhet. Intressanta, multifunktionella skolgårdar, trädgårdar och byggnader där vi blandar olika funktioner, såväl rumsligt som över dygnet, bidrar till nya möten och infallsvinklar. Genom att möjliggöra och förenkla för näringsliv
och föreningar att samnyttja lokaler och utemiljöer skapar vi också mer liv och rörelse under dygnets alla timmar. Framöver finns ett behov av att utveckla befintliga miljöer och att testa nya kreativa förslag.

I arbetet med framtidssäkrad lokalförsörjning identifierades ett antal positiva effekter som kan uppnås genom en ökad samlokalisering. För det första handlar det om ekonomiska effekter. När användningen av befintliga lokaler ökar blir vi mer resurseffektiva. Detta skapar också potential för stordriftslösningar kring till exempel köken som skulle kunna få ett bredare användningsområde. Om samlokalisering också innebär ökad samverkan mellan olika verksamheter kan även andra effekter nås. Det rör sig till exempel om kulturella och sociala effekter när äldre och yngre möts och blir varandras resurs.

Publicerad:
25 april, 2022