Hoppa till innehåll

Fokusområde: Hållbar samhällsutveckling och trygghet

Hållbar samhällsutveckling handlar om att planering och utveckling av Vellinge kommun sker med hänsyn till den enskilde människans frihet och om att främja goda levnadsförhållande. Det handlar också om en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer.

Vellinge kommun har unika livsmiljöer med vita och långa sandstränder, varierande natur- och grönområden och öppna jordbrukslandskap. En stor del av dessa är skyddade områden. Naturen är en viktig del av kommunens identitet för hög livskvalitet. Kommunen utgörs av flera mindre orter och områden, alla med sin egen karaktär. Tillsammans bidrar dessa till ökad attraktionskraft, igenkänning och stolthet i Vellinge kommun, men också till valmöjlighet för människor och företag att kunna bo och vistas i olika typer av miljöer som tillsammans bildar en attraktiv och hållbar helhet.

De olika orternas egenskaper medför olika förutsättningar för samhällsutvecklingen i Vellinge kommun. Orternas karaktär ska värnas och utvecklas, och det ska gå att leva ett gott liv i kommunens alla delar. För att uppnå detta behöver det finnas tillgängliga offentliga miljöer, tillgång till bostäder, service, verksamheter samt rekreationsområden. Det behöver
även finnas välfungerande infrastruktur och hållbara kommunikationer för att främja rörelse och samspel mellan orter inom och utanför kommunen, till exempel arbetspendling. En hållbar samhällsutveckling kräver motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter, en jämn och balanserad tillväxt, trygghet och ett brottsförebyggande arbete.

För att styra samhällsplaneringen i en hållbar riktning är exempelvis planarbete, kompensationsåtgärder och markanvisning kraftfulla verktyg för kommunen. I första hand ska kommunen sträva efter förtätning i de centrala delarna för att värna värdefull jordbruksmark och värdefull natur. Kommunen ska fortsätta ha en god nöjdhet med den kommunala servicen och arbeta utefter demografiska analyser. Samhällsbyggnadsprocessen ska även fortsatt främja tryggheten, till exempel genom att utföra konsekvensbedömningar tidigt
i planprocesser och systematiskt arbeta med brottsförebyggande åtgärder.

Genom centrumutvecklingsarbetet vill vi skapa levande, trygga och attraktiva centra, och stråk och mötesplatser ska ge förutsättningar för olika målgrupper. I detta arbete ingår att medborgare känner sig trygga på och i anslutning till hållplatser, på cykelvägar och att det finns tillgång till trygga och säkra cykelparkeringar.

En viktig faktor för samhällsutvecklingen och för att bevara orternas unika karaktärer är att tillväxten sker jämnt och balanserat. Detta kräver ett varierat bostadsutbud och god kommunal service. Tillväxten sker bland annat genom ett starkt näringsliv och ökad turism med en förlängd turistsäsong, och båda ska ske hållbart inom kommunen. Ett välmående näringsliv stärker kommunen som helhet och kommunen ska därför fortsatt sträva efter att vara en företagarvänlig kommun. En förlängd turistsäsong stärker näringslivet och säkerställer god tillgänglighet på service och handel året om.

Därför prioriterar vi att:
 • värna tätorternas och byarnas karaktärer vid ny- och
  ombyggnad
 • värna en effektiv markanvändning
 • vid markanvisningar premiera projekt med tydliga hållbarhetsambitioner
 • prioritera förtätning i anslutning till befintlig bebyggelse
 • trygga hållplatsområden
 • trygga och säkra gång- och cykelvägar
 • systematiskt arbeta med brottförebyggande åtgärder i
  samhällsplaneringen
 • arbeta med ekologiska kompensationsåtgärder vid exploateringsprojekt där det är relevant
Publicerad:
1 mars, 2022