Hoppa till innehåll

Fokusområde: Framtidens välfärd

Den demografiska utvecklingen nationellt och i Vellinge kommun visar att det blir fler som kommer att behöva välfärdstjänster i framtiden. Samtidigt visar utvecklingen att färre kommer vara i arbetsför ålder, vilket gör att färre kommer att kunna arbeta i välfärden och att skatteintäkterna minskar. Vellinge kommuns förmåga att möta framtidens behov behöver därför säkerställas genom att hitta sätt att nyttja befintliga resurser och kompetenser mer effektivt.

Därför blir det än mer viktigt att hitta sätt att genomföra välfärden genom nya arbetssätt och lösningar. Vellinge kommun ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, nyttja lokaler på ett effektivt sätt, till exempel genom samutnyttjande, kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten samt prova nya lösningar.

Det är också viktigt att Vellinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
En framtidssäkrad omsorg handlar om att hitta nya sätt att möta ökade omsorgsbehov. Kommuninvånare ska, om möjligt, kunna få bo kvar hemma så länge som de vill. Därför behövs alternativa sätt att bedriva framtidens vård och omsorg.

En ökad konsumtion av digitala verktyg, till exempel hårdvara, mjukvara och IT-tjänster, så som molntjänster, bidrar till miljö- och klimatpåverkan genom hela livscykeln från tillverkning till drift. Genom att ställa krav på både
ekologiskt och socialt hållbara alternativ och grön el i samband med IT-upphandling och användning kan kommunen säkerställa en hållbar IT-miljö.
Samtidigt som samhället blir mer digitaliserat och automatiserat kommer mänskliga kvaliteter och egenskaper att bli viktigare. Genom att utveckla dessa skapas förutsättningar för barn och unga att ta sig an livets utmaningar och förbereda dem för ett yrkesliv i ständig förändring.

Utbildningen i Vellinge kommun ska uppmuntra ett förhållningssätt som utmärks av ständiga förbättringar och att våga prova nytt för att kunna möta en föränderlig, utmanande och oviss framtid som i hög grad är präglad av förändring i en hög hastighet.

Det handlar om förmågor som att tänka om och lära nytt, grundkompetens med specialisering, social kompetens och hälsomedvetenhet, drivkraft och självledarskap samt nyfikenhet och kreativitet. Det handlar också om att utforma lärmiljöer som kan främja dessa förmågor.

Därför prioriterar vi att:
  • genomföra kontinuerlig verksamhetsutveckling
  • ha ett helhetsperspektiv på lokalförsörjning
  • vara innovativa och prova nya lösningar
  • val av hårdvara och drift av IT-miljöer ska ske med fokus
    på både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
  • vara en av landets mest attraktiva offentliga arbetsgivare
Publicerad:
25 april, 2022