Hoppa till innehåll

Fokusområde: Delaktighet och inflytande

Engagemang, intresse och kunskap lägger grunden för hållbar utveckling, och hållbar utveckling kan bara förverkligas om vi samarbetar. Detta fordrar delaktighet och inflytande både internt från medarbetare och ledning, och externt från medborgare, näringsliv och föreningsliv. Delaktighet och inflytande är därför en förutsättning och ett medel för hållbar utveckling och därmed för att uppnå kommunens vision om bästa möjliga livskvalitet – för dig.

För att utvecklingen ska vara hållbar behövs samverkan över gränser, kunskapsutbyte och att vi tar lärdom av varandra. Vellinge kommun arbetar aktivt för ökad kunskap, intresse och engagemang om hållbar utveckling inom och över olika gränser. Kommunen bidrar vidare till att sprida goda exempel samt till ökad samverkan, till exempel mellan skola och näringsliv. Demokratin stärks och utvecklas genom att medborgare upplever insyn, påverkan och inflytande i kommunens verksamhet. Gott bemötande och god tillgänglighet är grundläggande faktorer för detta. Kommunens verksamhet präglas av tillgänglighet, god service och bemötande gentemot medborgare, företag och föreningsliv. Dialog med medborgare, företag, föreningsliv och andra aktörer ska fortsätta värnas och utvecklas. Inom kommunens organisation är medarbetarnas upplevelse av delaktighet och engagemang en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vellinge kommun ska stärka arbetssätt för att möta, engagera och inspirera invånare och företag utifrån deras förutsättningar och behov. Barn och ungas perspektiv och inflytande ska särskilt beaktas för att öka delaktighet i frågor som berör dem. Därför ska Vellinge kommun utveckla processer för att öka
barns delaktighet.

Ett gott företagsklimat har stor betydelse för kommunens tillväxt och arbetstillfällen. Genom ett fortsatt arbete med att skapa och upprätthålla goda relationer, service och dialoger till företag kan Vellinge kommun behålla ett fortsätt högt rankat företagsklimat och resultatinriktad samverkan för att hitta
lösningar för de gemensamma utmaningar vi står inför.

Publicerad:
25 april, 2022