Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för del av Räng 10:231 och del av Höllviken 19:54 med flera, Gläntan vid Falsterbokanalen

Detaljplanen är överklagad

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har den 13 december 2021 antagit detaljplan för del av Räng 10:231 och del av Höllviken 19:54 med flera, Gläntan vid Falsterbokanalen. Detaljplanen är överklagad.
Överklagandet av planen prövas för närvarande av Mark- och miljööverdomstolen.

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-13 § 204 samt övriga handlingar i ärendet finns att hämta till höger under punkten Antagande.

Syfte och innehåll

Planen ska pröva att möjliggöra för bostadsbebyggelse om ca 70 bostäder, kontorshus med centrumverksamhet, restaurang och cafébyggnad samt torg, gata och natur vid Falsterbokanalen i anslutning till väg 100. Kanalvaktartornet föreslås bevaras och kan på sikt ges nya funktioner - en symbol för områdets historia och en spännande utsiktsplats.
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, ÖP 2010.
Samråd har ägt rum under juni och juli 2020 och granskning under juli till augusti 2021. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 13 december 2021.

För intresseanmälan kontakta exploatören JR Kvartersfastigheter: Gläntan Falsterbokanalen — JR Kvartersfastigheter

Gläntan, planområde.jpg

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 13:15