Hoppa till innehåll

Del av Räng 10:231 och del av Höllviken 19:54 med flera, Gläntan vid Falsterbokanalen

Syfte och innehåll

Planen ska pröva att möjliggöra för bostadsbebyggelse om ca 70 bostäder, kontorshus med centrumverksamhet, restaurang och cafébyggnad samt torg, gata och natur vid Falsterbokanalen i anslutning till väg 100. Kanalvaktartornet föreslås bevaras och kan på sikt ges nya funktioner - en symbol för områdets historia och en spännande utsiktsplats.
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, ÖP 2010.

Samråd har ägt rum under juni-juli 2020.

GRANSKNING

Granskning äger rum under tiden 1 juli till 27 augusti 2021.

Handlingar finns tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken. Samtliga handlingar, även alla utredningar, hittar du här till höger, under punkten Granskning.

Synpunkter med namn och adress ska senast 27 augusti 2021 ha inkommit till Planenheten, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni frågor kontakta planarkitekt Rickard Persson, telefon 040-42 50 00.

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se