Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Lilla Hammar 1:22 med flera, Handelsområde Östra Höllviken

Syfte

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-19 att bevilja planuppdrag till Samhällsbyggnadsavdelningen, Plan- och exploateringsenheten gällande ny detaljplan för Lilla Hammar 1:22 med flera inklusive Toppenområdet och nytt stationsläge längs väg 100. Kommunstyrelsen beslutade även att det först ska tas fram ett planprogram där ett helhetsgrepp tas och övergripande strukturer för området utreds innan detaljplanearbete påbörjas.

Kommunen har en målbild av att förbättra hela resan, från dörr till dörr, samt att stationsområden integreras väl i tätorterna. Aktuell detaljplan är en del i detta arbete som pågått sedan Översiktsplan 2010 antogs. Syftet med planarbetet är att skapa en attraktiv plats kring den nya busstationen där området kan utvecklas i hänseende till ny kollektivtrafiknod, befintlig servicemålpunkt samt möjliggöra för ny exploatering.

Planarbetet befinner sig i ett startskede.

Planområdesgräns på karta. Planområdesgränsen är ungefärlig

Planprogram

Ett planprogram för Lilla Hammar 1:22 med flera har tagits fram som ett första steg i detaljplanearbetet. Planprogrammet var ute på samråd under 2021 där mål, utgångspunkter, strategier och övergripande struktur anges för fortsatt planering. Detta ligger till grund för den mer detaljerade regleringen för bebyggelse, vägar och grönytor som kommunen nu arbetar med. Programförslaget överensstämmer i huvudsak med kommunens gällande översiktsplan för området.

Planprogrammet hittar du till höger under punkten Samråd Planprogram. Nedan finns även sammanfattande presentation av planprogrammet.


Som en del av samrådet hade Vellinge kommun en samrådschatt 14 april 2021. För att se vilka frågor som inkom, och kommunens svar, kan du klicka på länken nedan.

Öppna webbsidan: Livechatt om planprogram för 1:22 Lilla hammar inklusive Toppenområdet

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Ashley Andersson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 13:15