Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Lilla hammar 1:22 med flera, inklusive toppenområdet

Presentation och samrådschatt 14 april 2021

Presentationen nedan är en sammanfattning av planprogrammet. Som en del av samrådet hade Vellinge kommun en samrådschatt 14 april 2021. För att se vilka frågor som inkom, och kommunens svar, kan du klicka på länken nedan. Öppna webbsidan: Livechatt om planprogram för 1:22 Lilla hammar inklusive Toppenområdet

Sammanfattning av innehåll

Syftet är att ta ett samlat grepp kring Toppenområdets fortsatta utveckling, med fokus på nytt stationsläge längs väg 100. Detta helhetsgrepp tar tillvara kollektivtrafikens strukturbildande effekt, underlättar rörelser i vardagen mellan målpunkter, förbättrar trafiksituationen för parkering och oskyddade trafikanter samt skapar en tydlig och vacker entré till Höllviken. Förslaget överensstämmer i huvudsak med kommunens gällande översiktsplan för området. I planprogrammet anges mål, utgångspunkter, strategier och en övergripande struktur för kommande detaljplanearbete. Detta ligger sedan till grund för den mer detaljerade regleringen för bebyggelse, vägar och grönytor som görs när kommunen arbetar i de senare delarna av detaljplaneprocessen.

Planprogrammet hittar du till höger under punkten Samråd Planprogram.

Bakgrund

I samarbete med Skånetrafiken och Trafikverket pågår det, sedan ÖP 2010 antogs, ett arbete med att utreda och genomföra förändringar som kan förbättra för kommunens kollektivtrafik. Stråket mellan Falsterbonäset och Malmö har tidigare utretts i en åtgärdsvalstudie. I maj 2019 godkände kommunstyrelsen ett avtal att tillsammans med Skånetrafiken genomföra stora satsningar på högkvalitativ kollektivtrafik till Falsterbonäset.

Syftet med projektet är att öka kapaciteten och göra kollektivtrafiken mer attraktiv med en effektivare och bekvämare linje 100. I projektet kommer linjedragningen att ändras och nya stationer skapas vid bland annat vid väg 100 i höjd med Toppengallerian.

Planområdesgräns på karta. Planområdesgränsen är ungefärlig

Kommunens målbild

Kommunens målbild är att förbättra hela resan, från dörr till dörr, samt att stationsområdena integreras väl i tätorterna. För stationslägenas del innebär detta att de nya busstationerna ska vara attraktiva platser som tar till vara på den lokala karaktären. Stationerna och dess omgivningar måste också skapa förutsättningar för att resenärerna enkelt kan byta mellan olika färdmedel. Utvecklingen av en ny station i anslutning till Toppenområdet är en del av ett första steg mot kommunens långsiktiga arbete för kapacitetsstark kollektivtrafik. Vellinge kommun arbetar med de nya stationslägena utifrån idén ”tänk spår, kör buss”. På detta sättet ska stationslägena tillåtas vara strukturbildande. Därför har kommunen som ambition att ta ett helhetsgrepp kring toppenområdet genom att delvis ändra befintliga detaljplaner, samt genom att reglera mark som inte är detaljplanelagd idag.

Trafikverkets roll

Parallellt med kommunens arbete med att ta fram ett planprogram arbetar Trafikverket med att ta fram en vägplan för väg 100. Här kommer Vellinge kommun och Trafikverket att ha dessa två processer löpande samtidigt i syfte att hitta lösningar som fungerar för såväl toppenområdet och Höllviken som tätort, samt med de områden som Trafikverket bevakar som berör väg 100. Kommunen för dialog med Trafikverket om stationsläget som helhet. Parallellt och som en del av detta arbetar kommunen med att ta fram en övergripande struktur för området.

Kontakt

Om du har några frågor eller värdefull kunskap som du tror kan vara viktig för hur området planeras, ta gärna kontakt med kontaktpersonen nedan.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Plan- och exploateringschef Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Publicerad:
31 januari, 2020