Hoppa till innehåll

Värmepumpar

Om du ska installera bergvärme, grundvattenvärme eller ytjordvärme eller ändra din befintliga anläggning, måste du först lämna in en anmälan till kommunen. Här hittar du bland annat information om att anmäla, vilka handlingar du ska bifoga och när det krävs yttrande från dina grannar.

Självservice

Värmepumpen utvinner energi ur luft, mark eller vatten. Alla värmepumpsanläggningar, utom luftvärmepumpar, ska anmälas till miljöenheten. Det är förbjudet enligt miljöbalken att påbörja installation av värmepump innan anmälan gjorts. Därför är det viktigt att du anmäler värmepumpen i god tid (cirka 6 veckor) före borrning eller grävning och installation av värmepump.

En fördjupning av befintligt borrhål är också en nyanläggning och en ny anmälan ska göras. Komplettering eller utbyte av någon del av anläggningen omfattas också och ska anmälas.

Ska du installera en luftvärmepump behöver du inte göra en anmälan, men det finns vissa saker du bör tänka på innan du installerar en luftvärmepump. Du kan läsa mer om luftvärmepumpar i högermenyn.

Anlita certifierade företag

Om en värmepump installeras rätt så är den ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning. Det är viktigt att den installeras så att inte köldbärarvätskan läcker ut i marken och förorenar grundvattnet. Därför måste du anlita ett certifierat företag som installerar din värmepumpsanläggning. Ett installationsföretag kan ofta hjälpa till med både anmälan och kontakter med brunnsborrare. Brunnsborraren ska vara certifierad och tillämpa kraven för Normbrunn -16.

Se till att få överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det står vad som ska göras om det blir ett driftavbrott och/eller köldbärarvätska läcker ut.

Du har ansvaret

Det är du som sökande som ansvarar för att ta reda på var ledningar för vatten, avlopp, el och tele finns samt om det finns cisterner etc. på fastigheten och att dessa inte skadas vid din värmepumpsinstallation.

Du är också ansvarig för att inga störningar uppstår med t.ex. buller, damm eller påverkan på dricksvattentäkter, både vid installationen och vid driften av anläggningen. Du måste också se till att de villkor som står i beslutet du får som svar på din anmälan följs. Beslutet ska du visa för borrare och installatör.

Köldmedium

Köldmediet som finns inne i värmepumpen, kan vara skadligt för miljön då det bidrar till växthuseffekten om det läcker ut. Enbart godkända köldmedier får användas. Godtagbara köldmedier är exempelvis HFC (bland annat R 407 C och R 134 a), men särskilda regler gäller om behörighet för den som gör ingrepp i anläggningen, skyltning, instruktioner, tillsyn med mera.

Kollektor och köldbärarvätska

Helsvetsad plaströrskollektor ska användas med materialkrav och märkning enligt Svenskt Geoenergicentrum. Kollektorn ska täthetsprovas innan den tas i bruk.

Vätskan som överför värme från berg, mark eller vatten till värmepumpen kallas köldbärare. Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. SGU rekommenderar vatten med bioetanol.

Skyddsavstånd

Om du borrar för grundvatten- eller bergvärme är det viktigt med skyddsavstånd. Du ska ha minst

För jordvärme gäller 20 meter till enskild vattentäkt och 10 meter till enskild avloppsanläggning.

Vattenverksamhet

För grundvattenvärme krävs normalt tillstånd till vattenverksamhet, som söks hos Mark- och miljödomstolen. För vissa vattenverksamheter krävs dock bara en anmälan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer om inrättandet innebär vattenverksamhet eller inte, och om den i så fall är anmälnings- eller tillståndspliktig.

Undantag

Det finns undantag från den generella tillståndsplikten för värmeförsörjning. En- och tvåfamiljsfastigheter, och jordbruksfastigheter är undantagna för husbehovsförbrukning.

Observera att anläggningar för utvinning av värme som inte är vattentäkt, dvs bergvärme i slutna system med köldbärarmedium, inte kräver tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes hemsida

Granneyttrande

Vid installation av grundvatten- och bergvärme rekommenderas ett avstånd på minst 20 meter mellan borrhål för att värmepumparna ska uppnå god effekt. Alla grannar som har tomtgräns inom 10 meter från ett planerat borrhål ska därför ges möjlighet att yttra sig.

Tänk på att om du har en granne som har invändningar mot placeringen av dina borrhål, måste ärendet upp i miljö- och byggnadsnämnden för beslut. Detta förlänger handläggningstiden med ytterligare ca 6-8 veckor. Prata därför alltid med grannarna och kom överens om en placering som är bra för er båda eller placera borrhålet minst 10 meter in på tomten.

Blankett för granneyttrande (PDF-dokument, 28 kB)

Vid installation av jordvärme krävs inget granneyttrande. Kollektorn läggs med ett avstånd till angränsande fastigheter på minst en meter.

Anmälan och handlingar som ska bifogas

Anmälan gör du via vår e-tjänst ovan och där bifogar du också de handlingar som behövs.

Till anmälan ska du skicka med:

Tänk på att du måste få ett skriftligt beslut innan du börjar installera en värmepumpsanläggning.

Avgift

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har beslutat om en avgift för installation av värmepumpsanläggning. Beloppet är för närvarande 2 300 kronor.

Försiktighetsåtgärder vid borrning

Se till att du får ett borrprotokoll (kallas också brunnsprotokoll) av borrentreprenören när borrningen är klar.

Cistern som tas ur bruk

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att också påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte fylls på av misstag. Avställnings- eller skrotningsintyg ska skickas in till miljöenheten.

E-tjänster och information om cisterner

Överlåtelse

Om du säljer din fastighet ska du underrätta den nye ägaren om bestämmelser och driftsförhållanden för värmepumpsanläggningen.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 13:55