Hoppa till innehåll

Oljecisterner

Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. Här kan du läsa om de regler som gäller för kontroll, installation och för cisterner som ska tas bort.

Självservice

Anmäl installation av oljecistern

Om du ska att installera

ska du anmäla det skriftligen till miljöenheten senast 4 veckor innan du påbörjar installationen eller hanteringen. Om detta inte görs blir du skyldig att betala en miljösanktionsavgift. I samband med installationen ska en installationskontroll göras av ett företag som är ackrediterat för kontroll av oljecisterner.

Till anmälan ska du bifoga:

Bifoga även gärna:

Avgift

För handläggningen av anmälan kommer en timavgift tas ut. Nuvarande avgift är 1 150 kr per timme.

Tillstånd

För lagring av andra brandfarliga vätskor eller vid cisterner ovan mark som är större än 10 mkrävs tillstånd. Ansökan görs hos räddningstjänsten i Trelleborg.

Läs mer om brandfarlig vara på länkarna nedan.

Brandfarlig vara - vellinge.se

Brandfarlig vara - trelleborg.se

Bygglov eller bygganmälan

Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en oljecistern. Kontakta plan- och byggenheten för mer information.

Placering

En oljecistern ska placeras på ett fast och bärande underlag. Alla ytor ska vara besiktningsbara, oljecisternen ska alltså stå på konsoler och ha minst 20 cm till närmsta vägg. Om oljecisternen ska placeras inomhus eller nära en byggnad, ta kontakt med räddningstjänsten för mer information.

Inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns är det speciella regler inom vattenskyddsområde. Om oljecisternen ligger inom vattenskyddsområde ska den invallas, och rörledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

Undantag från kravet gäller för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus som är under regelbunden uppsikt. En rörledning i byggnad får inte dras i eller under golvet, utan ska läggas väl synlig.

Vattenskyddsområde - vellinge.se

Övergångsbestämmelser

Det finns vissa undantag för cisterner och rörledningar som installerats före 1 juli 2018, bland annat för dem som inte omfattades av krav på sekundärt skydd enligt de tidigare bestämmelserna. Om sekundärt skydd krävs enligt de nuvarande reglerna ska det installeras senast den 1 januari 2022.

Läs mer om Naturvårdsverkets föreskrifter på länken nedan.

Invallning

Invallning kan krävas av miljöskäl om det behövs för att skydda grund- eller ytvatten, eller ett känsligt markområde. Invallning kan också krävas av brandsäkerhetsskäl. Invallningen ska rymma minst oljecisternens volym eller vid invallning av flera cisterner, den största cisternens volym +10% av den sammanlagda volymen.

En invallning är en tät yta under ett tak, eller nederbördsskydd, för att förhindra att det samlas regnvatten inom invallningen. Ytan ska vara ogenomsläpplig, sakna anslutning till avlopp och vara hållbar mot den vätska som förvaras i den. En invallning fångar in den förvarade vätskan och förhindrar att eventuellt spill och läckage sprids vidare till omgivningen.

Återkommande kontroll

Oljecisterner blir med tiden slitna och måste därför kontrolleras regelbundet för att minimera riskerna för utsläpp. Alla cisterner, både inomhus och utomhus, som är större än 1 mmed tillhörande rör- och slangledningar ska kontrolleras.

Du måste därför låta göra en återkommande kontroll av din oljecistern och tillhörande rörledningar vart tolfte, sjätte eller tredje år, beroende på korrosionsskyddet och om cisternen ligger inom vattenskyddsområde.

Endast ackrediterade företag får besiktiga oljecisterner. Efter besiktningen får du en kontrollrapport, som du ska behålla tills cisternen tas ur bruk. Rapporten är ditt bevis på att du skött och kontrollerat utrustningen korrekt. En kopia på kontrollrapporten ska skickas in till miljöenheten.

Om du inte har genomfört återkommande kontroll av oljecisternen inom angivna intervall blir du skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Oljecistern som inte används

Oljecisterner och rörledningar som inte används ska tas ur bruk och tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort för att cisternen inte ska kunna fyllas av misstag. Du ska skicka in ett avställningsintyg via e-tjänsten ovan till miljöenheten när en oljecistern tas ur bruk.

Till oljecisterner ovan mark räknas även gårdstankar och farmartankar. De får endast flyttas när de är tömda och rengjorda.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 13:56