Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Ingelstad 5:4 med flera (Ekobo) i Västra Ingelstad

Syfte

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-19 om positivt planbesked samt att planarbete kan påbörjas för södra delen av Västra Ingelstad för fastigheterna Ingelstad 5:4, 5:5 och 5:37.
Detaljplaneförslaget syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostäder, odlingsytor, grönstruktur och gatunät där hållbarhet och gemenskap är i fokus.

Förslaget är förenligt med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050 och antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneförslaget kan ge upphov till inlösen, ersättning eller markköp från kommunens sida. Vid genomförandet av detaljplanen krävs reglering av del av ingående fastigheter Ingelstad 5:4, Ingelstad 5:5, Ingelstad 5:11, Ingelstad 5:33, Ingelstad 5:37, Ingelstad s:1 och Ingelstad 10:10. Vid genomförandet av detaljplanen krävs omprövning av gemensamhetsanläggningarna GA:7, GA:19 och GA:20.

Förslaget berör samfällt område i samfälligheterna Ingelstad s:1, GA:7, GA:19 och GA:20

Samråd

Samrådsmöte ägde rum den 20 mars i matsalen på Framtidskompassen i Västra Ingelstad.
Samrådshandlingarna och underlaget för detaljplaneförslaget fanns, under tiden 6 mars till 26 april 2024, tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Västra Ingelstad.
Här hittar du handlingarna till höger under punkten Samråd.

Ingelstad Ekobo, bild.png

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
6 maj 2024 14:00