Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Ingelstad 5:4 och del av Ingelstad 5:5, Ekobo i södra delen av Västra Ingelstad

Syfte

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-19 om positivt planbesked samt att planarbete kan påbörjas för södra delen av Västra Ingelstad för fastigheterna Ingelstad 5:4, 5:5 och 5:37.
Exploatören vill utveckla befintlig jordbruksmark till en modern ekoby med ett hållbart, modernt och attraktivt boende. Förslaget är uppdelat i tre etapper med fokus på byggteknik och hållbara lösningar, odling samt gemenskap genom delade ytor för bland annat förråd, växthus och cykel/bilpool.

Förslaget har stöd i Översiktsplan 2010 och området omfattas inte av några riksintressen. En fornlämning, bytomt, finns inom föreslaget planområde. Plan och Exploatering bedömer att planens genomförande inte kommer innebära en betydande miljöpåverkan.

Planarbetet befinner sig i ett startskede.

Ingelstad Ekobo, bild.png

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Översiktplanarkitekt Rickard Persson
vellinge.kommun@vellinge.se
040-42 50 00

Publicerad:
17 april, 2023