Hoppa till innehåll

Översiktsplan för kommunens havsområde

Precis som på land finns massor av olika intressen i havet som behöver avvägas mot varandra för att sträva mot en hållbar utveckling. Vellinge kommun har därför tagit fram översiktsplan för kommunens havsområde. Den handlar om havets framtida utveckling och vad kommunen har för framtidsvisioner för havet. Det är ett strategiskt planeringsdokument som syftar till att kommunen ska vara förberedd inför framtida utmaningar.

Det förändrade klimatet är en utmaning som Vellinge kommunen aktivt arbetar för att möta på bästa sätt. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument om kommunens tänkta utveckling i havet till 2030 och utblick mot 2050. Det är en översiktsplan som ger inriktning mot att skapa en balans, där ekosystemen är stabila samtidigt som planområdet bidrar till rekreativa miljöer och ekonomisk tillväxt.

Visionen och ambitionen för kommunens havsområde är att skapa livskvalitet genom att det finns en aktiv fysisk planering som möjliggör hållbar blå tillväxt utifrån de lokala förutsättningarna och behoven. Stabila ekosystem och dess nyttor är utgångspunkten för attraktiviteten i kommunens kustsamhällen. De internationellt och nationellt viktiga intressena behöver fortsatt kunna existera utan att hotas. Planen har flera huvudanvändningar, natur, sjöfart, yrkesfiske, kultur och utredningsområde är relevanta för Vellinge kommun.

Riskerna för en negativ miljöpåverkan av verksamheter i havet behöver vara så små om möjligt och hela planområdet omfattas av Naturreservat och Natura2000, olika områdesskydd med syfte att skydda utpekade naturvärden. Kunskapen om naturvärden hämtas därför från naturvärdesarbetet inom arbetet med naturreservaten och Natura2000-områdena.

För att möta framtidens utmaningar med ett förändrat klimat prioriteras åtgärder som ger förutsättningar för stabila ekosystem och nya tillgångar till sand för kustskydd, säger Lisa Dieckhoff, översiktsplanearkitekt i Vellinge kommun

Vi bor i ett område omgivet av unika marina miljöer med höga natur- och kulturhistoriska värde. Värde vi värnar. Havet ger oss också förutsättningar för rekreation, besöksnäring, transporter, sandutvinning och energitillverkning. I den antagna Havsplanen finns en bra sammanvägning där havets utvecklingspotential tas tillvara utan att skada kärnvärden. Planen har ett gediget och långsiktigt hållbarhetstänk och visar på goda insikter för bättre utsikter, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Planen antogs på Kommunfullmäktige 2022-03-07 och beräknas vinna laga kraft om cirka fyra veckor.

Översiktsplan för Vellinge kommuns havsområde - antagandehandling (PDF-dokument, 18,9 MB)

Mark- och vattenanvändningskarta inkl. tabell - antagandehandling (PDF-dokument, 350 kB)

Särskilt utlåtande - antagandehandling (PDF-dokument, 331 kB)

Publicerad:
9 mars, 2022