Hoppa till innehåll

Anmälningsplikt

Livsmedelsföretagare måste anmäla verksamheten till kommunen. Verksamheten ska registreras innan den öppnas. Detta gäller även den som tar över en redan registrerad verksamhet.

Självservice

En livsmedelsverksamhet kan vara en restaurang, en matmäklare, en skola, ett UF-företag eller en butik som säljer kosttillskott. Begreppet livsmedel innefattar även produkter såsom drycker, tuggummi, kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål.

För att uppfylla lagstiftningens krav måste din verksamhet ha ändamålsenliga lokaler och passande utrustning samt ett system för egenkontroll och en faroanalys. Information om detta hittar du i högerspalten.

Registrering

De flesta som säljer livsmedel omfattas av krav på registrering för deras verksamhet. I vissa fall kan dock livsmedelsinspektören göra bedömningen att registrering inte är aktuellt i det enstaka fallet t.ex. om verksamheten sker väldigt sporadiskt. Använd e-tjänsten ovan för att anmäla din livsmedelsanläggning.

När anmälan inkommit till miljöenheten registreras den och därefter riskklassas anläggningen. Beslut om registrering och riskklassning skickas till verksamhetsutövaren som ska återsända mottagningsbevisen som en bekräftelse på att besluten mottagits. Det finns inget krav på att en registrerad livsmedelsanläggning ska slutbesiktigas innan den får öppna. Det är tillåtet att starta verksamheten två veckor efter att en komplett anmälan inkommit till miljöenheten. Om du får besluten sända till dig tidigare än så får du starta samma dag som du mottagit dessa.

För en mobil livsmedelsanläggning gäller att den ska vara registrerad i den kommun där verksamheten i huvudsak kommer att bedrivas.

Anläggningar som producerar animaliska livsmedel, till exempel kött-, fisk- eller mjölkprodukter, ska inte vara registrerade hos det lokala miljökontoret. Livsmedelsföretagaren ska för sådana anläggningar ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Kontakta miljöenheten om det är osäkert vilka krav din verksamhet omfattas av.

För att registrera en livsmedelsanläggning behöver du:

Dessa uppgifter ligger till grund för en riskklassning av verksamheten, vilken i sin tur bestämmer storleken på den årliga kontrolltiden och den årliga kontrollavgiften.

Frivilliga uppgifter att bifoga till din ansökan:

Avgift

Registreringsavgiften är för närvarande 1 300 kr.

Sanktionsavgift

Den som startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till kommunen måste betala en sanktionsavgift. Denna avgift uppgår i de flesta fall till en summa som motsvarar 0,5% -1% av den uppskattade årsomsättningen, dock lägst 2 500 kr om det har skett ett övertagande av verksamhet och lägst 5 000 kr om det är en ny livsmedelsverksamhet. Beslut om sanktionsavgift fattas av miljö- och byggnadsnämnden och avgiften tillfaller staten.

Riskklassning

I samband med registreringen riskklassas din anläggning utifrån vilken verksamhet som kommer att bedrivas. Tänk på att om du utökar, bygger om eller gör någon annan betydande ändring din verksamhet ska du kontakta miljöenheten för bedömning om en eventuell ny riskklassning.

Av ditt beslut om riskplacering och årlig kontrollavgift framgår vad som ligger till grund för din avgift. Följande kriterier (riskfaktorer) påverkar avgiften:

Ett kontrolltidstillägg görs om din verksamhet till exempel utformar märkning, märker produkter eller presenterar en meny.

Utifrån kriterierna placeras din verksamhet i en riskklass, som tillsammans med ett eventuellt tidstillägg avgör hur många kontrolltimmar du tilldelas och därmed hur hög den årliga kontrollavgiften blir.

Läs mer om riskklassning under Offentlig kontroll

Läs mer om avgifter under Taxa för livsmedelskontroll

Tillfällig/tidsbegränsad verksamhet

Samma regler gäller för ambulerande verksamheter som för permanenta livsmedelsanläggningar. Din verksamhet måste registreras hos miljöenheten och du ska med hjälp av ditt system för egenkontroll och din faroanalys kunna visa att dina livsmedel är säkra. Reglerna gäller även om du ska bjuda på mat, till exempel dela ut smakprover.

Om du vill delta på exempelvis en marknad eller mässa i kommunen och tillfälligt ska servera livsmedel ska du kontakta miljöenheten i god tid innan. En bedömning görs om den tidsbegränsade verksamheten behöver registreras eller inte.

Du som har en mobil anläggning som är registrerad i en annan kommun eller annat EU-land och som vill ställa upp den i Vellinge kommun måste ansöka om tillstånd för detta.

Läs mer om vad som gäller för försäljning av livsmedel på torgplats eller på annan plats i kommunen

Avregistrering och ägarbyte

Ska du inte längre driva din livsmedelsverksamhet eller ska någon annan ta över till exempel din restaurang, ditt café eller din sushibar? Då ska du anmäla upphörande med e-tjänsten längre upp på sidan. Den nya ägaren kan inte ta över den befintliga registreringen utan ska lämna in en ny anmälan om livsmedelsanläggning, undantaget om den nya företagaren köper bolaget i sin helhet, då kan verksamheten fortsätta att bedrivas med den befintliga registreringen. Kontakta ändå miljöenheten för att meddela ändring av verksamhetsansvarig och nya kontaktuppgifter.

Krav från andra myndigheter

Tänk på att även andra myndigheter ställer krav i samband med uppstart av en livsmedelsverksamhet. Hos kommunen gäller det bland annat:

Senast uppdaterad:
4 januari 2023 15:25