Hoppa till innehåll

Torghandel

Torghandel och försäljningsvagnar är inslag i stadsbilden som bidrar till en levande gatumiljö. Torghandeln sker i Falsterbo, Höllviken, Skanör och Vellinge

Självservice

Villkor för torghandel och allmän platsmark

I Falsterbo, Höllviken, Skanör och Vellinge finns platser särskilt avsedda för torghandel. Hur dessa disponeras regleras i ordningsföreskrifter för torghandel. Ansöker gör du på ovan e-tjänst.

Du som har behov av att nyttja allmän platsmark, för exempelvis uppställning av containrar, byggmaterial eller dylikt samt du som är torghandlare eller ambulerande försäljare ska ansöka om upplåtelse av allmän platsmark. Då ska du kontakta Polisen för att ansöka om tillstånd jämlikt ordningslagen och de lokala föreskrifterna. Du hittar ansökan på Polisens hemsida. Ytan som ska tas i anspråk, angiven i kvadratmeter, ska anges i ansökan. Polisen hör då med markägaren om tillstånd kan medges. Polisen kommer i sin tur att kontakta kommunen. Ditt tillstånd eller avslag får du av Polisen.

Från och med 2017 införs taxa för upplåtelse av allmän platsmark. Taxor för upplåtelser av allmän platsmark hittar du under relaterade dokument. Kommunens avgift kommer att debiteras månadsvis.

Viktigt om livsmedel

För hantering av livsmedel krävs att du har registrerat din verksamhet hos miljö- och byggnadsnämnden. Normalt krävs anslutning till vatten och avlopp. Har du frågor är du välkommen att kontakta en livsmedelsinspektör.

Snyggt och ordentligt

Placering av mobila försäljningsvagnar och försäljningsbord ska utföras med stor varsamhet och hänsyn ska tas till stadsrummets miljö samt trafiksäkerheten. Vagnarna ska vara funktionella och estetiskt tilltalande. Bord och stolar i anslutning till vagnen är tillåtna under förutsättning att de finns inom beviljad yta.

Torghandlaren ska hålla uppställda bord och stånd i snyggt och ordentligt skick. All utrustning ska transporteras bort dagligen efter försäljningstidens slut. Platsen ska lämnas väl avstädad efter varje dag.

Tänk på framkomligheten

Mellan stånd och vagnar ska finns en passage på minst 1,3 meter för god framkomlighet. Hantering av brandfarliga gaser och vätskor vid publik verksamhet under högst två månader ska anmälas till den kommunala nämnden för räddningstjänst. Föreståndare ska vara utsedd och dennes namn ska framgå av anmälan.

Fotografera före och efter

Stor hänsyn ska tas, så att etableringen inte orsakar några skador på mark och eventuella träd och planteringar. Sökande ska själv kunna styrka att det inte skett några skador på upplåten mark efter användningen. Förslagsvis görs detta genom att sökande själv fotograferar ytan före och efter användning.

Vid snöväder

Kommunen ombesörjer snöröjning av bokad markyta avsedd för torghandel. Sökanden måste dock själv meddela om man planerar stå på platsen trots snöväder.

Kan ställas in eller flyttas

Kommunen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta torghandeln vid enstaka tillfällen, för exempelvis underhållsarbeten på torget eller vid stora arrangemang beslutade av kommunen.

Senast uppdaterad:
23 januari 2023 04:24