Hoppa till innehåll

Villkor för dispenser och undantag

Du kan i undantagsfall få dispens från avfallsföreskrifterna. Här kan du läsa om villkoren för anmälan om kompostering, förlängt hämtningsintervall för hushållssopor och olika undantag för slamtömning.

Hantera ditt abonnemang på Mina sidor

På Mina sidor kan du göra beställningar och felanmälan, anmäla dig till vår sms-tjänst och hitta ditt tömningsschema. Logga in för att upptäcka mer!

Kompostering, förlängt hämtningsintervall och undantag för slamtömning

Generellt villkor för samtliga undantag: Beviljas under förutsättning att risken för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön bedöms som ringa. Du ansöker via e-tjänsten nedan.

Undantag Villkor Beviljas upp till

Anmälan om kompostering av matavfall

Kan medges till hushåll som har varmkompost eller liknande.

Observera att om du har fyrfackskärl kommer behållaren för matavfallet att finnas kvar.

5 år

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall till var fjärde vecka.

Om kompostering av matavfall har medgivits enligt ovan och det är uppenbart att behov av hämtning med kortare intervall inte föreligger.

5 år

Ansökan om tömning av slamavskiljare/sluten tank vartannat år.

Kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.

5 år

Befrielse från slamtömning

Medges endast för jordbruksfastigheter med djurhållning om slammet komposteras, återanvänds eller används som jordförbättring.

5 år

Undantag för slam söker du i denna e-tjänst.

Avfall - slamtömning

Övriga undantag ansöker du om på Mina Sidor.

Uppehåll i slamtömning

Om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader kan uppehåll i tömning av slamavskiljare och sluten tank medges. Beslutet beviljas upp till 3 år.

Du anmäler uppehåll i e-tjänsten för slam nedan.

Avfall - slamtömning

Uppehåll i avfallshämtning

För att få beviljat uppehåll i avfallshämtning så finns det riktlinjer att förhålla sig till. Fastigheten ska vara obebodd under uppehållsperioden. För ett permanentboende gäller det att fastigheten är obebodd i ett halvår (6 månader) och för ett fritidsboende är det ett år (12 månader).

Tänk på att ett beslut om uppehåll i avfallshämtningen gäller för högst tre år i taget. Önskar du forsatt dispens behöver en ny ansökan lämnas in. Observera att dispens för tömning inte omfattar ditt abonnemang för trädgårdsavfall.

Tänk på grundavgiften

Vid godkänd ansökan om uppehåll i avfallshämtningen utgår en avgift för utsättning och hemtagning av kärl enligt taxan. Abonnenten betalar årligen endast grundavgift så länge dispensen gäller.

Grundavgiften bidrar till bland annat till information och utveckling, del i kommungemensamma funktioner och insamlig och behandling av farligt avfall.

Här hittar du taxan (PDF-dokument, 591 kB)

Senast uppdaterad:
7 oktober 2022 10:37