Hoppa till innehåll

Villkor för dispenser och undantag

Du kan i undantagsfall få dispens från renhållningsordningens föreskrifter. Här kan du läsa om villkoren för anmälan om kompostering, förlängt hämtningsintervall för hushållssopor och olika undantag för slamtömning.

Självservice

Generellt villkor för samtliga undantag: Beviljas under förutsättning att risken för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön bedöms som ringa.

Undantag

Villkor

Beviljas upp till

Anmälan om kompostering av matavfall

Kan medges till hushåll som har varmkompost eller liknande.

5 år

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall.

Minskat hämtningsintervall till 12 ggr/år kan beviljas inom planlagt område och samlad bebyggelse.

Minskat hämtningsintervall till 6 ggr/år för övrig bebyggelse.

Om kompostering av matavfall har medgivits enligt ovan och det är uppenbart att behov av hämtning med kortare intervall inte föreligger.

Den avfallsmängd som ska hämtas, ska dessutom rymmas i en avfallsbehållare av den storlek som normalt används i hämtningsområdet.

5 år

Ansökan om tömning av slamavskiljare/sluten tank vartannat år.

Kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.

5 år

Befrielse från slamtömning

Medges endast för jordbruksfastigheter med djurhållning om slammet komposteras, återanvänds eller används som jordförbättring.

5 år

Uppehåll i slamtömning

Om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader kan uppehåll i tömning av slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare medges

3 år

Avgift

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har beslutat om avgift för undantag och dispenser från Renhållningsordningens föreskrifter. Beloppet är för närvarande 1 060 kronor.

Publicerad:
9 november, 2018
Senast uppdaterad:
7 januari, 2021