Hoppa till innehåll

Södervångs förskola

Södervångs rektorsområde har ett 1-16-årsperspektiv på vår verksamhet. Vi tar emot barn i förskolan från ett års ålder och skickar dem vidare ut i livet som sextonåringar, väl rustade för framtiden. Vårt övergripande mål är att skapa ett Södervång som präglas av arbetsglädje, där barn och elever känner lust att lära, där vi har en bra och varierad undervisning, där relationerna är goda och där välmående och trygghet är grunden.

Södervångs förskola arbetar utöver det övergripande målet med fokusområdet ”Anpassad lärmiljö”. Det innebär att vi tillämpar ett språkutvecklande arbetssätt, där vi aktivt använder tydliggörande pedagogik i form av tecken (TAKK) och bildstöd i daglig undervisning och omsorg. Alla barn, inte minst barn i språklig sårbarhet, gynnas i sin språkutveckling och i sitt identitetsskapande genom att våra pedagoger dagligen tecknar och tydliggör dagen med hjälp av bilder.

Högläsning är också en del av vår dagliga undervisning. Högläsning är inte bara bra för språkutvecklingen, utan hjälper också till att utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text samt deras förmåga att förstå sin omvärld. Tillsammans med våra fyra- och femåringar arbetar vi med språkmaterialet ”Före Bornholmsmodellen”, en språkmodell som vuxit fram ur ett forskningsprojekt på Bornholm i Danmark. Forskningen har visat att språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för att utveckla god läs- och skrivinlärning. Genom att leka med olika språkljud, rim och ramsor, sånger och andra språklekar, blir barnen medvetna om hur språket är uppbyggt och har lättare att förstå ordavkodning, stavning och läsförståelse senare i skolans undervisning.

Vår handlingsplan för språkutvecklande arbetssätt och interkulturellt förhållningssätt finns att läsa här.

Handlingsplan för språkutvecklande arbetssätt och interkulturellt förhållningssätt (PDF-dokument, 239 kB)

På Södervångs förskola finns stort utrymme för fri lek. Leken är grunden till lärande och i den tränar barnen sin sociala, kognitiva, emotionella och kommunikativa förmåga. Förskolans läroplan, Lpfö 18 och barnkonventionen ligger till grund för allt vårt arbete. Det innebär att vi alltid har barnens bästa i fokus och att vi lyssnar på vad barnen har att säga. Vi lägger grunden för barnens livslånga lärande genom att utbildningen utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Mer om förskolans läroplan finns att läsa här. Förskolans läroplan

Mer om barnkonventionen finns att läsa här. Barnkonventionen

På Södervångs förskola har vi nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande behandling. Vi tar alla konflikter och kränkningar på största allvar med omedelbara insatser. Förskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan finns att läsa här. Förskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan (PDF-dokument, 269 kB)

Vill du veta mer om vår förskola och hur det ser ut hos oss, så är du välkommen att följa med på en digital rundvandring i filmklippet nedan.

Se filmen

Varmt välkommen till oss på Södervångs förskola!

Senast uppdaterad:
29 januari, 2021