Hoppa till innehåll

Södervångskolan

Södervångskolan erbjuder förskoleklass, grundskola från årskurs ett upp till nionde klass, samt fritidshem från förskoleklass upp till sjätte klass. Med cirka 530 elever arbetar vi kontinuerligt med att ha en god relation mellan barn och personal.

Södervångskolans arbetar varje läsår med olika fokusområden. Områdena är framtagna av ledningen och grundade på analys av läsårets enkätundersökningar och de undersökningar som respektive arbetslag har gjort.

Speciellt för Södervångskolan är musikklassen som finns från årskurs fyra upp till nian. Musikklassen har extra mycket musik på schemat. Elever från hela kommunen kan söka till denna klass. I musikklassen har eleverna möjlighet att utveckla sitt musikintresse genom utökad musikundervisning. De som går i musikklassen läser alla ämnen utom musik tillsammans med sina ordinarie klasskamrater. För att läsa om musikklassen kan du klicka på knappen till höger.

FB-f-Logo__blue_57.png Vi finns på Facebook, följ oss gärna där!

Organisation

Årskurserna är uppdelade i tre arbetslag och varje årskurs är indelad i två eller tre klasser:
Förskoleklass - årskurs 3
Årskurs 4-6
Årskurs 7-9.

Matematiksatsningen Tänka, Räkna, Resonera (TRR)

Södervångskolan använder från hösten 2021 en undervisningsmodell för matematikundervisning som utvecklats vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Undervisningen är mycket strukturerad och har utvecklats via fleråriga forskningsprojekt i förskoleklass och årskurs 2 och under senare läsår också i årskurs 1 och 3. I förskoleklass har det här sättet att undervisa prövats av många lärare under de senaste sex åren med mycket goda resultat.

Eleverna arbetar med matematik i form av talramsor, pararbete, gemensamma resonemang i klassen och egen dokumentation. Dessa sex faser tar ca 3 lektioner och bildar tillsammans en undervisningscykel. Varje cykel behandlar ett specifikt matematiskt innehåll och sekvensen av cykler är framtagen för att ge alla barn möjligheter att lära sig matematik på ett effektivt och intressant sätt. Läraren stöttar eleverna genom processen och har goda möjligheter att följa varje elevs kunskapsutveckling. Innehållet är också strukturerat och eleverna kommer att möta grundläggande matematik i en ordning som bygger på aktuell forskning om lärande.

I den här undervisningen får även läraren stöd i en omfattande och tydlig lärarinformation där alla undervisningssteg och alla uppgifter och hur de ska följas upp beskrivs tydligt. Lärarna kommer också att stödja varandra genom veckovisa möten där de får möjlighet att dela och diskutera genomförd undervisning och planera kommande undervisning.

Undervisningen bygger mycket på resonemang mellan elever och mellan elever och lärare. Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att resonera och förklara sina tankegångar, men också möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna och förhålla sig till andras resonemang. Det vet vi är utvecklande för matematikförmågan i allmänhet. Matematikinnehållet, till exempel hur de olika räknesätten fungerar och hänger ihop, presenteras också på ett sätt som senare tids forskning visat ger en bra grund för elevernas fortsatta lärande. Det finns också gott stöd i forskning och erfarenhet att eleverna kommer att känna sig mer engagerade och intresserade av matematiken.

Trygga Barn

På Södervångskolan ska alla elever ska känna sig trygga och säkra. Ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vi arbetar i Trygga Barn-gruppen både främjande, förebyggande och åtgärdande.
Trygga Barn består av lärare från varje arbetslag och kurator från elevhälsoteamet.

Vi träffas en gång i veckan och arbetar på en bred front med ett långsiktigt värdegrundsarbete med utgångspunkt i Vellinge kommuns värdeord; glädje, mod, omtanke och trovärdighet. Gruppen är behjälplig i trygghetsarbetet i samarbete med personalen.

Vi har genom gruppens sammansättning god insyn i hela verksamheten och det värdegrundsarbete som utförs på skolan. Trygga Barn arbetar ständigt för att göra värdegrundsarbetet levande, bland både personal och elever.

Gladje_2.jpeg

Genom att skolans fritidspedagogerna ansvarar för olika rastaktiviteter, har verksamheten blivit en naturlig träffpunkt som fyller en viktig social funktion för eleverna. Denna verksamhet erbjuds både för F-2 och 3-6. För förutom att det är viktigt för elevers utveckling att röra på sig, så stärks elevernas sociala kompetens genom att blanda olika klasser och åldersgrupper i leken.

Rastis-verksamhet

Genom att erbjuda lekar och olika former av idrottsaktiviteter arbetar fritidspedagogerna med att främja elevernas samspel och sociala kompetens på flera olika sätt. De stöttar också eleverna på rasterna vid konfliktlösningar, lekar, aktiviteter och spel. Med stigande ålder får eleverna i allt större utsträckning ta eget ansvar för olika aktiviteter, under uppsikt av fritidspedagogerna.

Digitalisering

På Södervångskolan har eleverna tillgång till digitala verktyg under hela sin skoltid. Bland de yngre barnen används i första hand ipads, som finns tillgängliga i klassrummet. Från årskurs 4 till årskurs 9 har varje elev en personlig ipad eller dator, beroende på årskurs. Alla klassrum är utrustade med projektorer eller skärmar samt AppleTVs.

De digitala verktygen är fullt integrerade i undervisningen. Förutom för att söka information och skriva arbeten används de för att utmana elevernas kreativitet och för att ge större möjlighet att individualisera undervisningen. Musiken nyttjar verktygen för musikskapande, bilden skapar digitala alster och inom teknik och matematik används de för programmering. Våra elever ska vara förberedda för den digitala framtid de kommer att leva i, därför måste också de digitala verktygen vara en del av undervisningen.

Södervångskolans aktuella prioriterade utvecklingsområden

Södervångskolans prioriterade utvecklingsområden
Nedan förklarar och utvecklar vi en del av våra insatser

Lektionsdesign och tydliggörande pedagogik

På Södervångsskolan arbetar vi med att försöka ge alla våra elever en känsla av sammanhang (KASAM). Det betyder att vi arbetar för att alla elever ska känna att det som de arbetar med i skolan känns begripligt, hanterbart och meningsfullt för dem. De ska alltså förstå uppgiften, känna att de har resurser att genomföra den och uppgiften ska kännas relevant för dem.

Ett sätt att arbeta med begriplighet och hanterbarhet är att arbeta med tydliggörande pedagogik. Det betyder att eleverna ges olika typer av stöd i form av till exempel bilder eller tidshjälpmedel för att visualisera viktiga frågor som; Vad ska jag göra?, När?, Var? Hur? ´Med vem?, Hur länge? Hur mycket? Och vad ska jag göra sedan? Att ha svaren på sådana frågor skapar trygghet och minskar stress hos eleverna.

För att skapa förutsättningar för alla elever att jobba vidare till nästa nivå jobbar vi med differentierad undervisning. Det innebär att vi ser till att det inom varje uppgift finns stöd som är inplanerat redan från början och även om alla elever arbetar mot samma mål, kan uppgiften varieras gällande tempo, nivå, omfång, metod och intresse. Målet med detta är att det alltid finns uppgifter som eleverna kan lyckas med – och som kan ta alla elever till nästa nivå.

Södervångs Skol IF

Under hösten har vi dragit igång ett nytt projekt på Södervångskolan. I samarbete med Skolidrottsförbundet i Skåne har vi startat upp en idrottsförening av unga för unga. Tanken bakom detta är att skapa rörelse, gemenskap och glädje hos både våra yngre deltagare samt hos våra fantastiska ledare.

Elever från högstadiet har under hösten gått olika ledarutbildningar för att sedan kunna leda aktiviteter åt våra yngre elever. Varje torsdag efter skoltid är det aktiviteter i en timmes tid som alla kan vara med på där man kommer som man är. Föreningen är gratis att vara med i vilket också gör den tillgänglig för alla. Under våren hoppas vi på att fler vill vara med och att vi kan utöka våra aktiviteter!

Följ oss gärna på vårt Instagramkonto: Södervångskolans IF
https://instagram.com/sodervangskolans_if?utm_medium=copy_link

Senast uppdaterad:
19 november, 2021