Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Kämpinge 9:26 med flera, förbifart Kämpinge by

SYFTE

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2022 att ta fram förslag till detaljplan för en förlängning av Skegrievägen i Kämpinge.

Samråd ägde rum våren 2023 och granskning under hösten 2023.

Detaljplaneförslaget syftar till att pröva en ny väg mellan Räng Sandsvägen (väg 519) och Kämpingevägen (väg 585). Målet är att avlasta trafiksituationen i Kämpinge by med mindre flöden av bilar och tunga fordon och därmed skapa en bättre miljö för boende och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande med anledning av betydande intresse för allmänheten.

Del av Kämpinge 11:4, del av Kämpinge 9:27, del av Kämpinge 9:26, del av Kämpinge 9:25, del av Kämpinge 10:1 samt del av samfälligheten Kämpinge S:1 kommer att lösas in.

Förslaget berör samfällt område för delägarna i samfälligheten Kämpinge S:1.

Du hittar granskningshandlingarna till höger under punkten Granskning.

Förbifart Kämpinte.jpg

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Översiktplanarkitekt Rickard Persson
vellinge.kommun@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
20 september 2023 11:38