Hoppa till innehåll

Förslag till detaljplan för Kämpinge 9:26 med flera, förbifart Kämpinge by

Underrättelse inför antagande

Härmed underrättas om att Kommunfullmäktige i Vellinge kommun avser slutbehandla frågan om antagande av förslag till rubricerade detaljplan den 22 april 2024.

I enlighet med Plan- och Bygglagen 5 kap 24 § (2010:900) finns granskningsutlåtandet (sammanställning av inkomna yttranden under granskningen) och övrigt underlag till detaljplaneförslaget tillgängligt här till höger under punkten Antagande.

Syfte

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2022 att ta fram förslag till detaljplan för en förlängning av Skegrievägen i Kämpinge.

Detaljplaneförslaget syftar till att pröva en ny väg mellan Räng Sandsvägen (väg 519) och Kämpingevägen (väg 585). Målet är att avlasta trafiksituationen i Kämpinge by med mindre flöden av bilar och tunga fordon och därmed skapa en bättre miljö för boende och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Del av fastighet Kämpinge 11:4, Kämpinge 9:26, Kämpinge 9:25 och Kämpinge 10:1 samt del av samfälligheten Kämpinge S:1 kommer att lösas in.

Förslaget stämmer överens med kommunens gällande översiktsplan, Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050.
Förslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande med anledning av betydande intresse för allmänheten.

Samråd och granskning har ägt rum.

Förbifart Kämpinte.jpg

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Rickard Persson, översiktplanarkitekt
rickard.persson@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
5 april 2024 09:51