Hoppa till innehåll

Ansökan om hjälp för familjer

Föräldrar kan vända sig till Barn och Familj Myndighet om man är orolig för sitt barn eller upplever att de vill förbättra/förändra sitt föräldraskap.

Om du vill ansöka om mer omfattande stöd och hjälp för dig eller din familj kan du kontakta socialtjänstens, barn och familj myndighet. Du får då prata med en socialsekreterare som inleder en utredning för att se om det finns behov av en insats från socialtjänsten.
Ofta finns lösning i den egna familjen eller familjens nätverk (släkt och vänner) och socialsekreteraren är till hjälp att utforska vem som skulle kunna vara till hjälp.

Ungdomar från 15 år kan själva ansöka om hjälp.

Så här går en utredning till

En utredning börjar med att socialsekreterare träffar barnet och föräldrarna för att tillsammans planera för hur utredningen ska gå till. I en utredning kan socialsekreteraren behöva information från familjemedlemmar, släktingar, skola/förskola, sjukvård med flera för att kunna fatta ett beslut. Utredningen syftar till att i första hand se vilka resurser som finns i familjen och som kan förstärkas. Ibland behöver man hjälp av anhöriga såsom släktingar och vänner.

Socialtjänsten försöker alltid, så långt det är möjligt, att göra sin utredning i nära samarbete med barnet och familjen. Kontakter kan dock tas även om vårdnadshavaren inte vill det.

Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning och fattar beslut om barnet behöver hjälp och stöd utöver det som familj och anhöriga kan ge och i så fall vilken typ av hjälpinsats som behövs.

Frivillighet eller tvång

Barn och föräldrar kan erbjudas olika insatser råd, stöd och ibland vård. Barnets bästa ska stå i centrum när beslut om stödinsatser fattas. Familjen och socialtjänsten är oftast överens om vilken hjälp barnet och familjen behöver.

Det kan hända att socialtjänsten kommer fram till att ett barn måste ha vård utanför det egna hemmet. Med vård utanför hemmet menas vård och boende i ett jourhem, i ett familjehem eller på institution.
Om vårdnadshavaren eller barnet självt, om det fyllt 15 år, inte vill detta, kan Förvaltningsrätten besluta om sådan vård efter ansökan från socialnämnden.
Målsättningen med vården utanför det egna hemmet är att barnet ska flytta hem igen när förhållandena ändrats så att det är tryggt för barnet,

När bedömningen görs att barnets bästa är placering i familjehem rekryteras ett familjehem som kan matcha barnets behov av vård. Man undersöker först om det finns någon anhörig som skulle kunna ta hand om barnet. Ibland kan barnet under en period behöva bo i jourhem, som är ett tillfälligt boende.

Kontakt för ansökan

För att göra en ansökan kontaktar du Vellinge direkt.

Annat behov av hjälp

Om du vill ha råd och stöd av en socionom kan du kontakta Familjeteamet för Råd- och stödsamtal.

Råd- och stödsamtal

Vuxna som behöver hjälp med att ta sig ur ett missbruk eller ett våldsamt förhållande kan vända sig till socialtjänstens vuxenhandläggare.

Missbruk

Våld i nära relation

Senast uppdaterad:
16 mars, 2020