Hoppa till innehåll

God man, förvaltare och förmyndare

Personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk sjukdom eller andra funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få god man eller förvaltare. Barn utan vårdnadshavare i landet kan också få en god man.

Självservice

Överförmyndarverksamheten i Vellinge har beslutat att tills vidare styra över fysiska besök till digitala kanaler som e-post och telefon.
Möjlighet kan finnas till telefonkontakt även utanför de ordinarie telefontiderna.
Skicka då ett e-postmeddelande om att du önskar bli uppringd så återkopplar vi så snart vi kan.

Överförmyndarhandläggare:
Rolf Nilsén, telefontid: måndag samt onsdag-fredag 13.00-14.30 tel 040-42 53 98, rolf.nilsen@vellinge.se

Nino Mchedlishvili, telefontid: tisdag-fredag 10.00-11.00 tel 040-42 53 14 nino.mchedlishvili@vellinge.se

Personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk sjukdom eller andra funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få god man eller förvaltare. Barn utan vårdnadshavare i landet kan också få en god man.
Den som har ett behov av hjälp av god man eller förvaltare ansöker själv, eller via överförmyndaren, hos tingsrätten i Malmö om att en sådan ska utses.

Den som har god man kallas huvudman. Huvudmannen har kvar sin rätthandlingsförmåga och den gode mannen är ett ombud som så långt som möjligt ska samråda med huvudmannen. Den gode mannen företräder huvudmannen i ekonomiska och rättsliga angelägenheter.

Den allmänna förutsättningen för att en god man ska förordnad är att någon inte kan företräda sig själv på grund av sjukdom, psykisk sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Godmanskap är frivilligt, och förutsätter i grunden att personen ifråga själv ska vilja ha en god man. Personens samtycke krävs, men om personens tillstånd är sådant att samtycke inte kan ges, ska behovet i stället styrkas genom ett läkarintyg.

Om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom användning av fullmakt, en banks notariatavdelning eller via samhällets stöd- och hjälpinsatser i övrigt, ska god man inte tillsättas.

Förvaltare

En förvaltare förordnas när det inte är tillräckligt med ett godmanskap, till exempel när personen till följd av funktionshinder eller missbruk inte kan hantera sina tillgångar och därmed riskerar att bli vräkt och inte kan hantera sin vardagsekonomi. Förvaltarskapet innebär att personen helt förlorar sin handlingsförmåga i de delar som ingår i förvaltarskapet.
Vad som ingår i förvaltarskapet är olika från person till person.

Förmyndare företräder barn

En förmyndare är en person som företräder barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom och rättsliga beslut. Normalt är föräldrarna barnets förmyndare.
Förmyndarna har redovisningsplikt för barnets tillgångar till överförmyndaren när dessa överstiger åtta prisbasbelopp. Förmyndarna ska före 1 mars varje år till överförmyndaren avge en årsräkning där de redovisar för sin förvaltning av barnets tillgångar under föregående år.

Redovisningsskyldighet

Gode män och förvaltare sköter ofta en annan persons hela ekonomi, i många fall miljonbelopp, och det är därför naturligt att de har en redovisningsskyldighet gentemot övermyndaren. Före den 1 mars varje år ska gode män/förvaltare till överförmyndaren avge en årsräkning där de redovisar för sin förvaltning under föregående år.

Överförmyndarens kansli och kontaktuppgifter

På kansliet arbetar man med att kontrollera hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Kontrollen bygger på bestämmelserna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, förvaltningslagen och kommunallagen.

Arbetsuppgifterna består även i att ge tillstånd till sådana rättshandlingar som förmyndare, gode män och förvaltare kan vidta först efter överförmyndarens godkännande, till exempel vid köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt samt vid bodelning och arvskifte. Granskningen av ställföreträdarnas årsräkningar pågår under hela året.

Under pågående godmanskap eller förvaltarskap kan byte av god man/förvaltare ske. Det är i sådana fall överförmyndaren som friställer respektive utser en ny god man/förvaltare.

Överförmyndarexpeditionen i Vellinge kommun

I Vellinge kommun finns överförmyndarexpeditionen i kommunhuset, Norrevångsgatan 3, Vellinge

Mottagningstid är tisdagar mellan klockan 13.30-16.00.

Telefontid är måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar mellan klockan 13.00-14.30.

Telefon: 040-42 53 98
E-post: overformyndare@vellinge.se

Akuta ärenden

Om ärendena är av mycket akut art kan man vända sig till Vellinge direkt, 040-42 50 00, som har möjlighet att nå handläggare utanför telefontid.

Tillsyn

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

Under pågående godmanskap eller förvaltarskap kan byte av god man/förvaltare ske. Det är i sådana fall överförmyndaren som friställer respektive utser en ny god man/förvaltare.

Om prisbasbelopp

Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen och används bl.a. inom socialförsäkringen.

Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
27 oktober, 2020