Hoppa till innehåll

Vellinge kommun visar på positivt resultat och god måluppfyllelse 2023

Resultatet för 2023 blev 149,3 Mkr i stället för det budgeterade resultatet på 56,6 Mkr. Måluppfyllelsen har varit god med 93 procent för kommunen som helhet. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige på måndag den 22 april.

Förslag till årsredovisningen 2023 (PDF-dokument, 42,7 MB)

Bilaga: Hållbar utveckling (PDF-dokument, 1,4 MB)

Vellinge kommun har fått goda resultat i olika mätningar. Under våren genomförde SKR en utvärdering av kommunens samlade verksamhet med hjälp av utvärderingsverktyget Kommunkompassen. Resultatet presenterades i en rapport inom åtta huvudområden där Vellinges resultat var över eller mycket över i jämförelse med ett nationellt medelvärde. Kommunen ligger även högt när det gäller ranking av näringslivsklimatet, trygghet och i medborgarundersökningen och fått topplaceringar i hållbarhetsrankningar.

Kommunalrådet Carina Wutzler konstaterar att den goda leveransen inte sker av sig själv utan bygger på tydliga mål och prioriteringar från politiken och på fina arbetsinsatser från kompetenta och engagerade medarbetare.

Vellinge kommun visar ett stabilt ekonomiskt resultat trots påverkan av hög inflation med kraftiga kostnadsökningar som följd. Det positiva resultatet beror till stor del på högre skatteintäkter och på en uppgång på de finansiella marknaderna som resulterat i orealiserade vinster på placerat kapital. Verksamheterna genererar marginella överskott.

Samtidigt har Vellinge kommun en fortsatt hög investeringstakt. Under 2023 stod Hököpinge skola klar. Det skedde en utbyggnad av Skanörsgårdens förskola och om- och tillbyggnad av Tångvallaområdet påbörjades. Även byggnation av den nya grundskolan, Henriksdal, påbörjades och investering i VA-infrastruktur genomfördes. Den höga investeringsnivån har resulterat i att nyupplåning med 300 miljoner kronor behövt göras under året.

Enligt ekonomichef Ann-Christin Walméus är det positivt att kommunen redovisar ett starkt resultat för 2023. Det gör att kommunen är bättre rustad att hantera 2024 års osäkra förutsättningar och höga investeringsnivå.

Sedan 1974 har Vellinge haft en positiv befolkningsutveckling. Med en befolkningsminskning på 83 personer blir 2023 det första året med negativ befolkningsutveckling.

Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige på måndag den 22 april.

Publicerad:
17 april, 2024