Hoppa till innehåll

Gröna obligationer visar på goda resultat

Sedan år 2017 lånar Vellinge kommun genom att ge ut gröna obligationer (skuldebrev) för att finansiera kommunens investeringar. De gröna obligationerna ställer krav på att investeringar ska följa ramverket för gröna obligationer vilket ger klimat och hållbara investeringar. För att informera investerarna om hur pengarna har investerats görs en årlig rapport över kommunens innehav av Gröna obligationer. Rapporten ska visa på miljö- och klimateffekterna som investeringarna bidrar till i kommunens verksamheter. Totalt har Vellinge kommun emitterat gröna obligationer för 1 150 mkr.

Den första gröna obligationen gavs ut den 8 mars 2018 med syfte att finansiera byggnationen av, ett klimatsmarthus klassificerat som mörkgrönt, Omtankens hus är ett servicehus för äldre med trygghetsboende samt vårdcentral i Höllviken, obligationen är på 200 mkr. Därefter har ett flertal projekt finansierats med gröna obligationer, till exempel stationerna för pågatåg i de östra kommundelarna, byte av gatulampor till LED, avfallshanteringen med installation av fyrfackskärl, det nya resecentrumet i Vellinge ängar, Herrestorpskolan, Asklunda förskola och ett flertal projekt kopplat till Vellingebostäder och Vellinge stadsnät. Investeringen för fyrfackskärl till samtliga en- och flerfamiljshus i kommunen landade på 38,9 mkr medan finansieringen av det nya Resecentrumet Vellinge ängar kostade 6,4 mkr. Sedan den första januari 2018 används biogas till 100 procent som energikälla för kommunens samtliga fastigheter.

Obligationsrapporten ska beskriva vilka investeringar som finansierats med gröna obligationer, men ska även bidra till att attrahera nya investerar att teckna kommande obligationer från Vellinge kommun. Obligationsprogrammet är ett effektivt arbetsverktyg för Vellinge kommun för att kommunicera med kapitalmarknadens investerare, säger Åke Grönvall, Ekonomidirektör

I ramverket för gröna obligationer beskrivs de investeringskategorier som Vellinge kommun kan emittera gröna obligationer för. Några av de kategorierna är energieffektiviseringsåtgärder, hållbara, fossilfria transportsystem och lösningar, vatten och avlopp, klimatanpassningsåtgärder och gröna lokaler och bostäder. Projekten ska ha till syfte att minska utsläpp av växthusgaser eller att anpassa en verksamhet till klimatförändringar. Sedan den första januari 2018 används biogas till 100 procent som energikälla för kommunens samtliga fastigheter.

Det framgår tydligt i rapporten att vi genom hållbar finansiering satsar brett på hållbara investeringar i hela kommunen och inom olika verksamheter såsom bostäder, äldreomsorg, infrastruktur, avfallshantering klimatanpassningsåtgärder med mera. Jag är stolt över att vi nått så långt och att vi har så stort fokus på hållbarhet i vårt utvecklingsarbete och att det genomsyrar hela den kommunala organisationen, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande

Vellinge kommun arbetar med samtliga av de 17 globala målen. Investeringarna som finansieras genom gröna obligationer riktar sig särskilt mot nio av målen god hälsa och välbefinnande, rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, hav och marina resurser och ekosystem och biologisk mångfald.

Här kan du läsa hela rapporten (PDF-dokument, 4,6 MB)

Publicerad:
21 februari, 2023