Hoppa till innehåll

Kommunen tar fram nytt energiprogram

Beslut har tagits i kommunstyrelsen att kommunen skall arbeta fram ett nytt kommunalt energiprogram. Energiprogrammet är en hörnsten i kommunens hållbarhetsarbete och ambitionen är att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser, genom att verka för en ännu effektivare energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Det gällande energi- och klimatprogrammet för Vellinge kommun, Energi- och klimatprogram - Med utblick mot 2020 (dnr MR: 2013/1485; dnr KS: 2014/104), antogs av kommunfullmäktlige år 2014.

Till energi- och klimatprogrammet finns en åtgärdsplan, som anger vilka åtgärder kommunen behöver vidta för att nå det övergripande målet. Eftersom statistik för åren 2019 samt 2020 inte ännu behandlats av ansvarig myndighet och därför ej finns tillgängligt har själva programmet ännu inte följts upp. Åtgärdsplanen följdes upp år 2020. Flera av åtgärderna i åtgärdsplanen har slutförts, vissa åtgärder har initerats och arbetats med löpande inom organisationen. De åtgärder som kvarstår att slutföras efter uppföljningen är få och ska inkluderas i en ny åtgärdsplan för ett nytt energiprogram.

- Alla energislag påverkr oss och miljön på olika sätt. Därför har kommunen och alla andra som använder energi ett ansvar att bidra till minskad negativ påverkan på miljön, klimatet och hälsan. Tanken är att energiprogrammet ska skapa en gemensam utgångspunkt och plattform för det forsatta arbetet inom kommunen, och på så sätt bidra till en hållbar och effektiv energianvändning och användningen av mer förnybar energi istället för icke förnybar, säger Melissa Maxter, energi- och klimatstrateg i Vellinge kommun samt projektledare för det nya energiprogrammet.

Energi- och klimatprogrammet - Med utblick mot 2020 gäller fram tills ett nytt program antas. Senast år 2021 ska programmet revideras utifrån en ny horisont med nya mål och åtgärder utifrån då rådande förutsättningar. Arbetet med ett nytt energiprogram har påbörjats.

Läs mer om programmet och dess innebörd här: Energiprogram — Vellinge kommun

Publicerad:
14 juli, 2021