Hoppa till innehåll

Energiprogram

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi, och planen ska antas av kommunfullmäktige. Vellinge kommuns energi- och klimatprogram utgör kommunens plan enligt lagen.

Det gällande energi- och klimatprogrammet för Vellinge kommun, Energi- och klimatprogram – Med utblick mot 2020, (dnr MR: 2013/1485; dnr KS: 2014/104) antogs av kommunfullmäktige den 23 april 2014.

Gällande energi- och klimatprogram har som syfte att identifiera och ta vara på Vellinge kommuns unika förutsättningar för en omställning av energisystemet och minskade utsläpp av växthusgaser. En omställning av energisystemet innebär att energianvändningen inom kommunen effektiviseras samt att andelen energi från förnybara energikällor ökar.

Till energi- och klimatprogrammet har en åtgärdsplan tagits fram. Åtgärdsplanen anger vilka åtgärder kommunen behöver vidta för att nå det övergripande målet.

Senast år 2021 ska programmet revideras utifrån en ny horisont med nya mål och åtgärder utifrån då rådande förutsättningar. Energi- och klimatprogrammet - med utblick mot 2020 gäller fram tills nytt program antas.