Hoppa till innehåll

Personuppgiftsansvarig kommunstyrelsen

Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag. Här får du information om hur kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Kommunstyrlesen är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i staben. Detta innebär att nämnden har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas:

Personuppgifter

Följande är exempel på personuppgifter:

Behandling av personuppgifter

Vellinge kommun samlar in och lagrar information när du t.ex. skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter.

Genomgående använder vi begreppet behandling, som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Allmänna handlingar

Nämnden omfattas av reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att meddelanden som skickas till nämnden vanligen blir allmänna handlingar.

Nämnden är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan komma att innebära begränsningar i form av den registrerades rättigheter. Personuppgifter med sekretess lämnas inte ut till allmänheten.

Hur länge sparar vi personuppgifterna

De personuppgifter nämnden samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och nämnden skyldigheter enligt lag.

Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

Personal som arbetar i eller är uppdragstagare för nämnden och som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Nämnden kan behöva lämna personuppgifter vidare till andra myndigheter och organisationer. Nämnden kan också behöva hämta uppgifter från annan myndighet. Vilka uppgifter som lämnas vidare eller hämtas sker enligt den uppgiftsskyldighet som finns i olika lagar.

Personuppgifter till tredje land

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. Om sådan delning förekommer så ska nämnden tydligt informera den registrerade inom ramen för nyttjandet av tjänsten i fråga.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig måste det enligt dataskyddsförordningen finnas en rättslig grund för behandlingen. De rättsliga grunder som främst är aktuella för nämnden är rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, avtal eller samtycke.

Behandling av personuppgifter är också tillåten om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgiften ska vara fastställd i EU-rätt eller svensk rätt, vilket innebär att den måste följa av det regelverk som gäller för nämnden verksamhet. Behandlingen av personuppgifter som är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra sin verksamhet sker med stöd av denna rättsliga grund.

Personuppgifter kan behandlas med stöd av ett avtal. För att behandla personuppgifter krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Personuppgifter kan också behandlas med stöd av den registrerades samtycke. Samtycke att någon godkänner behandling av personuppgifter som rör personen ska vara tydligt och specifikt utformat och ges frivilligt. Ett samtycke kan alltid dras tillbaka av dig som gett sitt samtycke. Du har rätt att bli glömd.

Vid ansökan eller anmälan till kommunstyrelsen

Nämnden behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende om du har lämnat in en ansökan om något, som exempelvis ett evenemangsbidrag eller trygghetstips. Den rättsliga grunden för behandlingen är i detta fall samtycke.

Behandlar av dina personuppgifter vid förfrågningar eller synpunkter

Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig då du ställt en förfrågan och för att handlägga ett ärende. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina rättigheter som registrerad

När dina personuppgifter behandlas av nämnden har du som registrerad flera rättigheter. Du kan

Frågor eller klagomål

Har du frågor om personuppgiftsbehandling kan du kontakta personuppgiftsansvarig nämnd eller vill använda dig av någon av dina rättigheter som registrerad (se ovan).

Övriga frågor och klagomål

Om du har övriga frågor kring hanteringen av dina personuppgifter eller är missnöjd med hanteringen, kan du vända dig antingen till rätt nämndens personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig

Du får gärna kontakta oss med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) .

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Vellinge kommun: 040-42 50 00 eller till vår e-post vellinge.kommun@vellinge.se

Vellinge kommun har ett dataskyddsteam som kan kontaktas på dataskydd@sydarkivera.se

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 12:20