Hoppa till innehåll

Modersmål i grundskolan

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

Självservice

Varför studera modersmål?

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Rätt till modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen regleras i skollagen (2010:800) 10 kap. 7 §:

”En elev som har en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.” Modersmålsundervisning får ej anordnas som nybörjarspråk. Det är rektor som beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Enligt skolförordningen (2011:185) 9 § kan en elev bara läsa ett språk som modersmål oavsett hur många språk eleven har som modersmål.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet.

Adoptivbarn har också rätt till modersmålsundervisning. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Elever erbjuds modersmålsundervisning från det att barnet börjar i årskurs 1.

Förutsättningar för undervisning

Enligt skollagen (2010:800) ska modersmålsundervisning erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket, vilket förtydligas i skolförordningen (2011:185) 10 §. En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och det finns en lämplig lärare. En förutsättning för att huvudmannen ska erbjuda undervisning är alltså att det finns minst fem elever som önskar modersmålsundervisning i språket, samt att en lämplig lärare finns. Detta gäller även då den sökande har fått beslut om berättigande till modersmålsundervisning av rektor. (Observera att minoritetsspråken ej omfattas av regeln om minst fem elever. För dessa språk anordnas undervisning vid en anmäld elev.)

I enlighet med skollagen (2010:800) erbjuds modersmålsundervisning i grundskolan som tidigast från och med årskurs 1 och som högst i sammanlagt sju år, med undantag för nationella minoritetsspråk och nordiska språk (där sjuårig tidsbegränsning inte gäller). Efter grundskolan har eleven också möjlighet till fortsatt undervisning i sitt modersmål om undervisningen anordnas som individuellt val eller ersätter ett modernt språk inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Ansökan

Vårdnadshavaren måste ansöka om modersmålsundervisning. Ansökan görs via e-tjänst. Båda vårdnadshavarna måste signera ansökan digitalt via BankID. Skulle BankID saknas hänvisas vårdnadshavare till Vellinge Direkt.

Inför det nya läsåret ska ansökan lämnas in senast den 1 maj, inför vårterminen görs ansökan senast den 1 december. Ansökningar behandlas löpande under läsåret, men antagning sker primärt i samband med terminsstart.

Elever som går på en fristående skola ska vända sig direkt till den egna skolans rektor för att göra en anmälan till modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning - ansökan

Närvaro och frånvaro

Det är frivilligt att ansöka om modersmålsundervisning, men så snart eleven är antagen är närvaro obligatorisk, precis som i övriga ämnen. Närvaro- och frånvarohantering sker alltså enligt skolans vedertagna rutiner.

Betyg

Betyg ges i årskurs 6-9 samt på gymnasiet. I ämnets betygskriterier beskrivs kraven för att få ett visst betyg. Modersmålsläraren ansvarar för att informera om vad som krävs för att uppnå de olika betygskriterierna. En elev som riskerar att inte nå minst betyget E får information skickad till sin vårdnadshavare.

Publicerad:
24 maj, 2023