Hoppa till innehåll

Avgifter och regler

Här hittar du information om avgifter och regler för fritidshem.

Självservice

I Vellinge kommun tillämpas maxtaxa. Det innebär att det finns en gräns för hur hög månadsavgiften kan bli. De hushåll som har en gemensam inkomst på 54 830 kronor före skatt, eller mer, betalar maxtaxa. De hushåll som har en lägre inkomst betalar en förutbestämd procent av hushållets inkomst.

Fritidsavgift 2024

Avgiften gäller elever från förskoleklass till och med vårterminen eleven fyller 13 år.

Barn på fritidshem Andel av hushållets inkomst Maxtaxa per månad
Yngsta barnet 2 % 1125 kronor
Barn 2 1 %  563 kronor
Barn 3 1 % 563 kronor
Från barn 4 0 % 0 kronor

Observera att syskonrabatt endast gäller om alla barn är folkbokförda på samma adress.

Samma avgift även under ledighet

En plats i fritidshem kan jämföras med ett abonnemang som löper på tills du säger upp det. Du betalar samma avgift även om barnet är ledigt under en längre period, till exempel under semestern. Du får inte avdrag på kostnaden för de dagar då fritidshemmet har stängt för planering och liknande.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada

Om barnet varit frånvarande en månad eller mer på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om att slippa betala avgift. Ansökan görs på skolan. Läkarintyg som bekräftar sjukdom eller skada ska bifogas i ansökan

Omsorg under skolans lovdagar

De barn som inte har en plats på fritidshem och behöver omsorg under de dagar skolan håller lov kan få det om du ansöker minst två månader i förtid via kommunens e-tjänst. Omsorg under lovdagar kostar 70 kronor per dag.

Lovdagsomsorg - ansökan (e-tjänst)

Barn i förskoleklass

Barn i förskoleklass betalar enligt maxtaxa för en fritidsplats. Detta gäller den tid som är utanför ordinarie 15 timmar i förskoleklass.

Fördelning av avgiften mellan vårdnadshavare

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans grundas månadsavgiften på den sammanlagda inkomsten i det hem där barnet är folkbokfört. Den vårdnadshavare där barnet är folkbokförd ansvarar för att avgiften betalas.

Om barnet bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan avgiften fördelas mellan dem via kommunens e-tjänst. Det är då båda vårdnadshavarnas ansvar att lämna aktuella inkomstuppgifter.

Delad faktura - anmälan (e-tjänst)

Förändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om din inkomst ändras så ska du meddela kommunen det via kommunens e-tjänst. Om era inkomstuppgifter är äldre än ett år, så får ni betala det högsta beloppet, maxtaxan. Detta gäller fram till att nya inkomstuppgifter skickats in och styrker en eventuellt lägre inkomst.

Om era familjeförhållanden ändras, exempelvis vid separation eller samboskap, så ska ni meddela detta via kommunens e-tjänst eftersom det kan påverka avgiften.

Lämna inkomstuppgift (e-tjänst)

Ändrade familjeförhållanden - anmälan (e-tjänst)

Studerande vårdnadshavare

Du som studerar med stöd av CSN betalar ingen avgift. Du behöver dock styrka dina studier genom att vid varje terminsstart skicka in antagningsbesked eller CSN-beslut om beviljat studiemedel till Vellinge kommun.

Om du studerar men den andra vårdnadshavaren arbetar, så är det hushållets sammanlagda inkomst som styr kostnaden. Studiemedlet räknas dock inte in.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för fritidshem är två månader och gäller från den dag uppsägningen görs. Du måste betala för hela perioden oavsett om barnet använder sin plats eller inte.

Betalning av avgiften

Avgiften ska betalas den sista dagen i varje månad.

Om fakturan inte betalas i tid skickas en betalningspåminnelse åtta dagar efter fakturans sista betalningsdatum. Är fakturan fortfarande inte betald skickas ett inkassokrav 18 dagar efter sista betalningsdatum. Är fakturan därefter fortfarande inte betald skickas den till kronofogden.

Kommunen tar ut en kostnad för påminnelseavgift, 60 kronor, och dröjsmålsränta från fakturans sista betalningsdatum. Vid försenad betalning läggs dröjsmålsränta enligt aktuell räntelag på fakturan.

Senast uppdaterad:
12 mars 2024 08:22