Hoppa till innehåll

Avgifter och regler

Månadsavgiften per barn är beroende på hur många barn ni har i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i kombination med ålder och hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Barnets rätt till omsorg är också beroende på föräldrarnas arbets- eller studiesituation.

Självservice

Avgifter

I Vellinge kommun tillämpas maxtaxa. Det innebär att det finns en gräns för hur hög månadsavgiften kan bli. De hushåll som har en gemensam inkomst på 54 830 kronor före skatt, eller mer, betalar maxtaxa. De hushåll som har en lägre inkomst betalar en förutbestämd procent av hushållets inkomst.

Förskoleavgift 2023

Barn i förskola Andel av hushållets inkomst Maxtaxa per månad
Barn 1 (yngsta barnet) 3 % 1 645 kronor
Barn 2 2 % 1 097 kronor
Barn 3 1 % 548 kronor
Barn 4 0 % 0 kronor

Observera att syskonrabatt endast gäller om alla barn är folkbokförda på samma adress.

Förskoleavgift 2023 - barn 3 till 5 år

Gäller från den dag skolans hösttermin startar det år barnet fyller tre år och om barnet är på förskolan mer än 15 timmar per vecka.

Höstterminen det år barnet fyller tre år, då allmän förskola träder i kraft, reduceras förskoleavgiften under skolans terminer med en kostnad som motsvarar 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer skolans terminer med ledighet för lov och kompetensutvecklingsdagar. Det innebär att barn som endast går upp till 15 timmar per vecka på förskolan under terminen har en avgiftsfri plats. De barn som är på förskolan mer än 15 timmar i veckan betalar avgift enligt tabellen.

Den reducerade månadskostnaden gäller endast under skolterminerna. Om barnet har behov av förskoleplacering även under loven ska de anmälas till vanlig förskola 15 timmar per vecka. Under sommarlovet har barnet då samma avgift som barn som är under tre år.

Barn i förskola Andel av hushållets inkomst Maxtaxa per månad
Yngsta barnet 2 % 1097 kronor
Barn 2 1 % 548 kronor
Barn 3 1 % 548 kronor
Från barn 4 0 % 0 kronor

Observera att syskonrabatt endast gäller om alla barn är folkbokförda på samma adress.

Samma avgift även under ledighet

En plats på förskolan kan jämföras med ett abonnemang som löper på tills du säger upp det. Du betalar samma avgift även om barnet är ledigt under förskolan under en längre period, till exempel under semestern.
Du får inte avdrag på kostnaden för de dagar då förskolan har planering och ökompetensutvecklingsdagar för personalen.
Allmän förskola följer skolans terminer och barnen är lediga under lov och kompetensutvecklingsdagar.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada

Om barnet varit frånvarande en månad eller mer på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om att slippa betala avgift. Ansökan görs på förskolan. Läkarintyg som bekräftar sjukdom eller skada ska bifogas i ansökan.

Reducering av avgift

Sänkt avgift eller befrielse från avgift kan medges vid särskilda skäl. Kontakta förskolan för att ansöka om reducerad avgift.

Fördelning av avgiften mellan vårdnadshavare

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans grundas månadsavgiften på den sammanlagda inkomsten i det hem där barnet är folkbokförd. Den vårdnadshavare där barnet är folkbokförd ansvarar för att avgiften betalas.

Om barnet bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan avgiften fördelas mellan dem via e-tjänsten Ansök om delad faktura.
Det är då båda vårdnadshavarnas ansvar att lämna aktuella inkomstuppgifter.

Förändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om din inkomst ändras så ska du meddela kommunen det via e-tjänsten Ändra inkomstuppgift. Om era inkomstuppgifter är äldre än ett år, så får ni betala det högsta beloppet, maxtaxan. Detta gäller fram till att nya inkomstuppgifter skickats in och styrker en eventuellt lägre inkomst

När du loggar in i e-tjänsten ”Sök plats i barnomsorg” anger du ny/ändrad ansökan, from datum och antal timmar per vecka samt aktuell förskola.

Om era familjeförhållanden ändras, exempelvis vid separation eller samboskap, så ska ni meddela detta också till kommunen eftersom det kan påverka avgiften. Använd e-tjänsten Ändra familjeförhållande.

Ändring av vistelsetid

Permanent ändring av barnens vistelseschema ska göras senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Alla ändringar ska göras i samråd med personal och med god framförhållning. Ändringar av vistelsetid, antal timmar, görs via e-tjänst ”Sök plats i barnomsorg” och barnets schema läggs samtidigt i vklass.

När du loggar in i e-tjänsten ”Sök plats i barnomsorg” anger du ny/ändrad ansökan, from datum och antal timmar per vecka samt aktuell förskola.

Studerande vårdnadshavare

Du som studerar med stöd av CSN betalar ingen avgift. Du behöver dock styrka dina studier genom att vid varje terminsstart skicka in antagningsbesked eller CSN-beslut om beviljat studiemedel till Vellinge kommun.

Om du studerar men den andra vårdnadshavaren arbetar, så är det hushållets sammanlagda inkomst som styr kostnaden. Studiemedlet räknas dock inte in.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för förskola är två månader och gäller från den dag uppsägningen görs. Du måste betala för hela perioden oavsett om barnet använder sin plats eller inte.

Betalning av avgiften

Avgiften ska betalas den sista dagen i varje månad.

Om fakturan inte betalas i tid skickas en betalningspåminnelse åtta dagar efter fakturans sista betalningsdatum. Är fakturan fortfarande inte betald skickas ett inkassokrav 18 dagar efter sista betalningsdatum. Är fakturan därefter fortfarande inte betald skickas den till kronofogden.

Kommunen tar ut en kostnad för påminnelseavgift, 60 kronor, och dröjsmålsränta från fakturans sista betalningsdatum. Vid försenad betalning läggs.s dröjsmålsränta enligt aktuell räntelag på fakturan.

Senast uppdaterad:
14 juli, 2023