Hoppa till innehåll

Parkering

Inom Vellinge kommun finns både tidsbegränsade och avgiftsbelagda parkeringsplatser. Kontrollera vilka regler som gäller innan du parkerar ditt fordon.

Felparkeringsavgifter

Vid felparkering kan du få betala en avgift, 400, 800 eller 1000 kronor.

Exempel på felparkeringsavgifter:

1000 kronor

 • På gång och cykelbana, på eller inom 10 meter före övergångsställe, cykelöverfart, i vägkorsning eller inom 10 meter från korsande vägbana
 • På plats reserverad för rörelsehindrade, på ändamålsplats - tex lastplats
 • På sträcka med förbud att stanna fordon
 • Mot färdriktningen

800 kronor

 • I terräng inom tätbebyggt område
 • Framför infart
 • På huvudled
 • På sträcka med förbud att parkera fordon

400 kronor

 • Parkerat längre tid än 24 timmar
 • Villkor för avgift
 • Villkor för P-skiva

Läs hela trafikförordningen på Riksdagens sida.

Trafikförordning (1998:1276) - riksdagen.se

Generella parkeringsregler

Om ett vägmärke med parkeringsregler finns uppsatt på platsen gäller dessa.

Finns inget vägmärke gäller de generella parkeringsreglerna i Trafikförordningen:

 • Tidsbegränsad parkering gäller på allmän parkering inom tättbebyggt område.
 • Måndag till fredag får fordon inte parkera under längre tid än 24 timmar i följd.
 • Lördag till söndag och dag före röd dag gäller inte tidsbegränsningen.
Kontrollavgift

Kontrollavgift utfärdas på tomtmark/kvartersmark. Den utfärdas av det bolag som markägaren har valt att anlita. Detta ska framgå av vägmärkena vem som sköter övervakningen, se bild nedan.

image61y7b.png

Bestridanden av kontrollavgift görs i enlighet med den information som finns på kontrollavgifts-lappen. Kommunen handhar inga frågor som rör kontrollavgift.

Parkeringsanmärkning

I det fall du har fått en parkeringsanmärkning/ kontrollavgift så måste du säkerställa vilka regler det är som gäller för parkeringen och vem som övervakar.

Parkeringsanmärkning

Parkeringsanmärkning utfärdas av kommunens parkeringsvakter. På själva lappen som fästs på rutan står där parkeringsanmärkning, se nedan. På framsidan finns OCR numret (se gulmarkering) och på baksidan bankgironumret till vilken avgiften ska betalas.

blobid3.png

Om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning kan du läsa på Polisens hemsida om hur du ska bestrida boten.

Parkeringsanmärkning - polisen.se

Parkering av dragfordon

Husvagn, släpvagn och hästtransport räknas som fordon och får parkeras på vanliga p-platser enligt samma regler som ovan. Du betalar alltså separata avgifter för dragfordonet och släpfordonet.

Parkering och vit heldragen linje
 • En vit heldragen linje innebär att linjen inte får korsas. Parkering kan göras på körbanan utmed och vänster om den vita linjen i enlighet med på platsen gällande parkerings- och trafikregler.
 • Ställer man sig med sitt fordon så att hjulet/hjulen har hamnat höger om den vita linjen har man parkerat utanför körbanan. Då kan parkeringsbot utfärdas för exempelvis parkering i terräng, gång- och cykelväg eller liknande.
 • Den heldragna vita linjen får dock korsas vid in- och utfart till fastighet. Vad som är in- och utfart framgår på platsen. Det förekommer att linjen är streckad vid in- och utfart.
Parkeringsnorm

Parkeringsnormen beskriver antal parkeringsplatser som behövs vid bostäder/verksamheter för att man ska kunna få ett bygglov. Läs Vellinge kommuns parkeringsnorm på länken nedan.

Parkeringsnorm - vellinge.se

Parkeringsplatser med avgifter

I kommunen finns avgiftsbelagda parkeringsplatser under perioden 1 maj till 30 september från klockan 08.00-20.00. Skanör hamns norra parkering är avgiftsbelagd under perioden 15 maj till 15 september, klockan 08.00-20.00.

Avgiftsbelagd parkering under sommaren:

 • Kämpinge strandbad
 • Östra Kanalvägen i Höllviken
 • Västra Kanalvägen i Höllviken
 • Strandbaden i Falsterbo
 • Skanör södra hamnen
 • Skanör norra hamnen
 • Skanörs norra strandparkering

Avgift för personbilar

Första timmen avgiftsfritt, därefter 15 kr per timme.

Avgift för husbilar

Oavsett hur många timmar man har tänkt att parkera, finns endast dygnstaxa för husbilar och den är 300 kronor per dygn.

Parkeringslapp från automaten måste finnas i varje fordon om man ska stå en timme fritt, såvida det inte är en automatisk automat där du knappar in regnummer direkt i maskinen.

Vellinge kommuns anlitade parkeringsbolag ansvarar för bevakning och kontroll av dessa områden.

Pendlarparkeringar

Om du har en bit till tågstationen eller busshållplatsen men ändå vill åka kollektivt kan du enkelt ställa bilen på någon av de många pendlarparkeringar som finns i kommunen. I dokumentet pendlarparkeringar längst ned på sidan och i fliken karta, ovan, kan du se kartor var samtliga pendlarparkeringar finns i kommunen.

Personer med parkeringstillstånd

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade behöver inte betala avgift. För övrigt gäller samma regler som ovan. Se även Trafikverkets hemsida nedan.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - transportstyrelsen.se

P-skiva

Krav på parkeringsskiva (P-skiva) finns på vissa tidsbegränsade parkeringsplatser i Vellinge, Höllviken och Skanör centrum. Du kan använda den P-skiva du redan har, eller hämta en ny på biblioteken eller i kommunhuset.

För P-skiva gäller följande:

 • Tiden ska ställas in på den närmast följande hel- eller halvtimmen, räknat från den tidpunkt då du har parkerat fordonet.
 • Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar, och ska stå kvar även efter denna tidpunkt, ska tidpunkten för tidsbegränsningens början ställas in på P-skivan.
 • P-skiva behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under den tid tidsbegränsningen inte råder.
 • P-skivan ska placeras framtill i fordonet, om detta inte är möjligt placeras den på fordonet.
 • Tidsangivelsen ska vara väl synlig och läsbar utifrån.
 • Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningsplats och P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
Ställplatser för husbilar

Mer information om ställplatser hittar du på sidan nedan.

Ställplatser för husbilar - vellinge.se

Senast uppdaterad:
4 juni 2024 15:19