Hoppa till innehåll

Enskilt avlopp

Här finns information för dig som inte har kommunalt avlopp utan egen avloppsanläggning.

Självservice

Är ditt avlopp godkänt?

Utanför kommunens verksamhetsområde för avlopp ska avloppsvatten renas i enskilda avloppsanläggningar. Förutom slamavskiljning behövs även en längre gående rening, till exempel infiltrationsanläggning eller minireningsverk.

Att släppa ut endast slamavskilt avloppsvatten i ett vattendrag eller i en markledning är förbjudet enligt miljöbalken och sandfilterbrunnar, stenkistor och liknande har otillräcklig reningskapacitet som inte klarar dagens krav på rening.

Om avloppet inte är godkänt

Vid brister i avloppsanläggningarna får fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till berörd fastighet anvisningar och en tidsplan för att vidta de åtgärder som krävs för att avloppsanläggningen ska nå en ur miljösynpunkt acceptabel nivå.

Reningsmetoder

Det finns idag en rad olika metoder att rena det slamavskilda vattnet och det är alltid den sökande som föreslår en lösning som sedan prövas. Naturvårdsverket har gett ut ett allmänt råd där man anger att det är avloppets reningsförmåga och inte reningstekniken som avgör om en reningsmetod kan godkännas.

Material- och arbetskostnaden för att bygga om ett bristfälligt avlopp varierar mycket. Att bygga ett helt nytt avlopp kan kosta allt från 30 000 till över 100 000 kronor beroende på förutsättningarna inom fastigheten och dess omgivningar. Kan någon del av den gamla anläggningen behållas blir kostnaderna naturligtvis betydligt lägre.

Tillstånd/anmälan

Nyinrättade avlopp med eller utan WC kräver normalt tillstånd, men även anslutning av WC till befintligt avlopp ska tillståndsprövas.

När det gäller ombyggnad av avlopp och åtgärderna är mer omfattande, till exempel vid utbyte av sandfilterbrunn till minireningsverk eller markbädd, krävs tillstånd.

Om inte ändringen leder till att avloppsvattnets mängd eller sammansättning väsentligt förändras krävs endast en anmälan.

Till ansökan/anmälan ska du bifoga:

Administrativa uppgifter:

Situationsplan med måttangivelser i skala 1:500 som visar:

Om en infiltration ska utföras krävs att ett protokoll över jordartsbestämning eller perkolationstestprotokoll bifogas.

Avgift

Vid ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning tas en avgift ut för handläggning och administration enligt kommunfullmäktiges taxa. För en anläggning med WC är taxan för närvarande 6 660 kronor.

Slamtömning

Du som har en enskild avloppsanläggning ska tömma din slambrunn årligen för att upprätthålla en god funktion. Tömningen är obligatorisk.

Läs mer om slamtömning

Annan typ av toalett

Om du vill installera en toalett som inte är en vattentoalett utan en förbränningstoalett, mulltoa/multrum, vakuumtoalett eller liknande krävs tillstånd. Tillstånd ges endast i undantagsfall. Använd e-tjänsten ovan.

Tänk på att om du anmäler en annan typ av toalett ska du även redovisa hur resterande avloppsvatten, dvs. BDT-vatten (bad, disk och tvättvatten), tas om hand. Använd e-tjänsten ”ansökan om enskild avloppsanläggning” för ditt BDT-vatten.

Avgift

Vid ansökan om annat slag av toalett tas en avgift om 2 220 kronor ut för handläggning och administration enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad:
4 januari, 2023