Hoppa till innehåll

Enskilda brunnar och avlopp

Här finns information för dig som inte har kommunalt avlopp eller dricksvatten, utan egen avloppsanläggning eller brunn.

Enskilt avlopp

Är ditt avlopp godkänt?

Utanför kommunens verksamhetsområde för avlopp ska avloppsvatten renas i enskilda avloppsanläggningar. Förutom slamavskiljning behövs även en längre gående rening, till exempel infiltrationsanläggning eller minireningsverk.

Att släppa ut endast slamavskilt avloppsvatten i ett vattendrag eller i en markledning är förbjudet enligt miljöbalken och sandfilterbrunnar, stenkistor och liknande har otillräcklig reningskapacitet som inte klarar dagens krav på rening.

Om avloppet inte är godkänt

Vid brister i avloppsanläggningarna får fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till berörd fastighet anvisningar och en tidsplan för att vidta de åtgärder som krävs för att avloppsanläggningen ska nå en ur miljösynpunkt acceptabel nivå.

Reningsmetoder

Det finns idag en rad olika metoder att rena det slamavskilda vattnet och det är alltid den sökande som föreslår en lösning som sedan prövas. Naturvårdsverket har gett ut ett allmänt råd där man anger att det är avloppets reningsförmåga och inte reningstekniken som avgör om en reningsmetod kan godkännas.

Material- och arbetskostnaden för att bygga om ett bristfälligt avlopp varierar mycket. Att bygga ett helt nytt avlopp kan kosta allt från 30 000 till över 100 000 kronor beroende på förutsättningarna inom fastigheten och dess omgivningar. Kan någon del av den gamla anläggningen behållas blir kostnaderna naturligtvis betydligt lägre.

Tillstånd/anmälan

Nyinrättade avlopp med eller utan WC kräver normalt tillstånd, men även anslutning av WC till befintligt avlopp ska tillståndsprövas.

När det gäller ombyggnad av avlopp och åtgärderna är mer omfattande, till exempel vid utbyte av sandfilterbrunn till minireningsverk eller markbädd, krävs tillstånd.

Om inte ändringen leder till att avloppsvattnets mängd eller sammansättning väsentligt förändras krävs endast en anmälan.

Till ansökan/anmälan ska du bifoga

Administrativa uppgifter:

  • Typ av anläggning och uppgifter om denna (ev. tillverkarens infoblad om det t.ex. gäller minireningsverk)

Situationsplan med måttangivelser i skala 1:500 som visar:

  • fastigheten med tillfartsvägar
  • ledningsdragning för vatten och avlopp
  • avloppsanordningens läge
  • den egna vattentäktens läge
  • andra vattentäkter inom 200 m från den planerade avloppsanordningen
  • grundvattenriktning

Om en infiltration ska utföras krävs att ett protokoll över jordartsbestämning eller perkolationstestprotokoll bifogas.

Avgift

Vid ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning tas en avgift ut för handläggning och administration enligt kommunfullmäktiges taxa. Se aktuell taxa för anläggning med WC på länken nedan.

Anläggningsavgifter - vellinge.se

Slamtömning

Du som har en enskild avloppsanläggning ska tömma din slambrunn årligen för att upprätthålla en god funktion. Tömningen är obligatorisk. Läs mer om slamtömning på länken nedan.

Slamtömning - vellinge.se

Annan typ av toalett

Om du vill installera en toalett som inte är en vattentoalett utan en förbränningstoalett, mulltoa/multrum, vakuumtoalett eller liknande krävs tillstånd. Tillstånd ges endast i undantagsfall. Använd e-tjänsten ovan.

Tänk på att om du anmäler en annan typ av toalett ska du även redovisa hur resterande avloppsvatten, dvs. BDT-vatten (bad, disk och tvättvatten), tas om hand. Använd e-tjänsten ”ansökan om enskild avloppsanläggning” för ditt BDT-vatten.

Vid ansökan om annat slag av toalett tas en avgift ut för handläggning och administration enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Aktuell taxa hittar du på länken nedan.

Anläggningsavgifter - vellinge.se

Enskild brunn

Om man inte har kommunalt dricksvatten, utan egen brunn, är det viktigt att veta vilken kvalitet dricksvattnet har.

Provtagning av dricksvatten

Vatten innehåller flera olika ämnen med varierande betydelse för människors hälsa. Beroende på vad vattnet ska användas till kan det ställas olika krav på vattnets kvalitet. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten och skicka vattenprovet till ett laboratorium för analys.

Det finns ett antal ackrediterade laboratorier i landet. De två största är SYNLAB och Eurofins som finns länkade nedan.

SYNLAB - synlab.se Analysera ditt brunnsvatten - eurofins.se

Om man väntar barn eller har barn under ett års ålder så hjälper kommunen till med provtagningen och står även för analyskostnaden. Kontakta miljöenheten i Vellinge kommun för att få hjälp med ett så kallat spädbarnsprov.

Rådgivning

Om du behöver råd kring analyssvaret kan du kontakta kommunens miljöenhet för att diskutera kring orsakerna till de förhöjda parametrarna. Du kontaktar miljöenheten via Vellinge Direkt.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Du som brunnsägare har möjlighet att skydda din brunn bättre genom att registrera den i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att registrera brunnen är flera. Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som kan påverka din brunn. Framför allt kan en registrerad brunn öka chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Du registrerar din brunn genom att fylla i e-formuläret nedan.

Brunnsinventering - sgu.se

Publicerad:
22 februari, 2024