Hoppa till innehåll

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter är avgifter som betalas när man till exempel bygger nytt. Taxan för Vellinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar höjs i enlighet med indexreglering i början av året.

Bostadsfastighet med enfamiljshus (permanent- eller fritidsbostad)

Avgifter för vatten och spillavlopp
Boendetyp Totalt
Enfamiljshus 101 865 kronor
Radhus eller kedjehus 68 861 kronor

För bostadshus inom gemensamhetsanläggning, som utgör samfällighet, be-stämmes avgiften i varje särskilt fall genom avtal med kommunstyrelsen. Förekommer två eller flera enfamiljshus på samma fastighet gäller angiven avgift för varje hus under förutsättning att förbindelsepunkt upprättas för varje hus. Förekommer ett eller flera enfamiljshus på fastighet med flerfamiljshus eller därmed jämställd fastighet gäller angiven avgift för varje enfamiljshus under förutsättning att förbindelsepunkt upprättas för varje hus. Om det enligt föregående två stycken ovan ej upprättas förbindelsepunkt för varje hus skall avgiften minskas med 18.850:- för varje byggnad som ej erhål-ler förbindelsepunkt. Förekommer på fastighet enligt ovan en eller flera gäststugor som innehar sa-nitär anläggning eller liknande utgår tilläggsavgift för vatten och spillvattenav-lopp med 13.586:- för varje stuga. Med gäststuga avses mindre byggnad, som användes för gäster eller andra besökare och som ej begagnas under längre sammanhängande perioder.

För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33% respektive 67% av ovanstående avgift.

Bostadsfastighet med flerfamiljshus och därmed jämställd fastighet (kontor, affär, hantverk o.d.)

Avgifter för vatten och spillavlopp
Boendetyp Totalt
Grundavgift 101 865 kronor
Tilläggsavgift för varje lägenhet utöver en 13 030 kronor

Med lägenhet jämställs lokal för kontors-, affärs-, hantverks- eller därmed jämförligt ändamål. För lokal enligt ovan som är större än 100 m² utgår tilläggsavgift för vatten och avlopp med 122:72 för varje m² utöver 100. Förekommer två eller flera flerfamiljshus eller därmed jämställda byggnader på samma fastighet gäller angiven avgift för varje hus under förutsättning att för-bindelsepunkt upprättas för varje hus. Förekommer ett eller flera flerfamiljshus eller därmed jämställda byggnader på samma fastighet som enfamiljshus gäller angiven avgift för varje flerfamiljshus för sig under förutsättning att förbindelsepunkt upprättas för varje hus. Om det enligt föregående två stycken ovan ej upprättas förbindelsepunkt för varje hus skall avgiften minskas med 18.850:- för varje byggnad som ej erhål-ler förbindelsepunkt.

För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33% respektive 67% av ovanstående avgif-ter.

Avgift för dagvattenavlopp
Avgift Totalt
Grundavgift per fastighet 25 466 kronor
Tilläggsavgift för varje lägenhet utöver en 3 416 kronor

Fastighet avsedd för industri, verkstads- och därmed jämförliga ändamål

Avgift för vatten och spillavlopp
Avgift Totalt
Avgift för vatten och spillvattenavlopp utgår med 99:78/m² våningsyta. Lägsta avgift är emellertid (För upplagsplats med regnskydd erlägges ej avgift för våningsyta). 101 865 kronor

För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33% respektive 67% av ovanstående avgift.

Avgift för dagvattenavlopp
Avgift Totalt
Grundavgift per fastighet 25 466 kronor
Tilläggsavgift för tomyta över 1.000 m² 12:77 m²

Bensinstationsfastighet

Avgift för vatten och spillavlopp
Avgift Totalt
Avgift för vatten och spillvattenavlopp utgår med 122.72/m² tomtyta. Lägsta avgift är emellertid 101 865 kronor

För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33% respektive 67% av ovanstående avgift.

Avgift för dagvattenavlopp
Avgift Totalt
Grundavgift per fastighet 25 466 kronor
Tilläggsavgift för tomyta över 1.000 m² 12:77 m²

Tvättinrättning

Avgift för vatten och spillavlopp
Avgift Totalt
Grundavgift 101 865 kronor

Tilläggsavgift per m² våningsyta utöver 100 med 122:72/ m². För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33% respektive 67% av ovanstående avgift.

Avgift för dagvattenavlopp
Avgift Totalt
Grundavgift per fastighet 25 466 kronor
Tilläggsavgift för tomyta över 1.000 m² 12:77 m²

Fastighet med växthus

Avgift för vatten och spillavlopp
Avgift Totalt
Grundavgift 101 865 kronor

Tilläggsavgift per m² växthusareal med 11:13 kronor. För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33% respektive 67% av ovanstående avgift.

Avgift för dagvattenavlopp
Avgift Totalt
Grundavgift per fastighet 25 466 kronor
Tilläggsavgift för tomyta över 1.000 m² 12:77 m²

Obebyggd fastighet och bebyggd fastighet, för vilken allmän VA- anläggning ej brukas

Avgift för vatten och spillavlopp
Avgift Totalt
För obebyggd fastighet, som enligt stadsplan eller byggnadsplan är avsedd för bebyggande samt för bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen ej brukas, utgår anläggningsavgift för spillvattenavlopp med 76 399 kronor
Senast uppdaterad:
28 maj 2024 09:43