Hoppa till innehåll

Solceller

Solcellspaneler och solfångare kräver bygglov men det finns undantag som du kan läsa om här.

Självservice

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Det krävs bygglov för att uppföra solceller på följande byggnader och områden:

Utanför ovan områden är det är bygglovsbefriat att uppföra solceller och solfångare om:

Det kan krävas anmälan för att uppföra solceller:

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 5 §

Solcellskartan Policy för solceller (PDF-dokument, 233 kB)
Räddningstjänstens råd och anvisning för solcellsanläggningar och batterilagersystem (PDF-dokument, 262 kB)

Checklista inför ansökan - Solceller
  • Situationsplan i skala 1:500 som visar placering med mått utsatta
  • Produktblad som visa utformning och utseende på solpanelerna
  • Fasadritning på berörda fasader där solpanelerna är inritade.
  • Förslag till kontrollplan - ibland har vi möjlighet att bevilja startbesked i samband med bygglovsbeslutet och då krävs att du redan vid ansökan lämnat in en kontrollplan.
Senast uppdaterad:
14 juli, 2022